.
W bazie wiedzy znajduje się  3966  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #

Pomoc de minimis i jeden organizm gospodarczy

GAZETA PODATKOWA (2016-03-29), autor: Jolanta Białkowska

Limit pomocy de minimis w wysokości do 200 tys. euro jest wspólny dla podmiotów powiązanych, czyli takich, z których jeden może wywierać na drugi dominujący wpływ. Należy więc sumować pomoc de minimis otrzymaną przez podmioty powiązane, by nie przekroczyć dopuszczalnego progu – czytamy w Gazecie Podatkowej
 
Pomoc de minimis może być udzielana w różnych formach, np. w postaci dotacji czy ulg podatkowych. Może być udzielana ze środków krajowych (np. Funduszu Pracy) albo ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Choć skala pomocy de minimis jest zróżnicowana - mają do niej zastosowanie te same reguły określone w przepisach unijnych, a ściślej rzecz ujmując w rozporządzeniu Komisji 1407/2013/UE w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. W świetle tego rozporządzenia w przypadku podmiotów powiązanych -istniej e jeden limit pomocy de minimis - 200 tys. euro w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat (100 tys. euro w sektorze drogowego transportu towarów). Inaczej mówiąc, podmioty te mają wspólny limit tej pomocy, gdyż stanowią jeden organizm gospodarczy. Oznacza to, że pomoc de minimis, jaką otrzymały, sumuje się na potrzeby zweryfikowania, jaka kwota tej pomocy może być jeszcze przyznana w okresie 3 lat podatkowych.

Przepisy rozporządzenia 1407/2013/UE precyzują w jakich przypadkach wystąpi jeden organizm gospodarczy, czyli jedno przedsiębiorstwo na potrzeby pomocy de minimis. I tak dla celów tej pomocy jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane. Przy czym musi zaistnieć co najmniej jeden z następujących stosunków, gdy jednostka gospodarcza:

- posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,

- ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej,

- ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim bądź umowie spółki,

- która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa wcześniej za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

Zasadą jest, że pomoc de minimis sumuje się w odniesieniu do jednego państwa członkowskiego oraz uwzględnia się powiązania, które można ustalić tylko w tym państwie. De facto badając powiązania między przedsiębiorstwami dla ustalenia dozwolonej kwoty pomocy nie bierze się pod uwagę przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w innym państwie członkowskim.

W większości przypadków franczyzobiorca i franczyzodawca nie będą stanowili jednego organizmu gospodarczego (jednego przedsiębiorstwa) w rozumieniu rozporządzenia 1407/2013/UE, ponieważ nie zajdzie między nimi dominacja. Franczyzodawca nie wywiera bowiem dominującego wpływu na franczyzobiorcę w świetle standardowej umowy franczyzy. Jest tak dlatego, że franczyzobiorca zazwyczaj działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Ma pewną swobodę w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności samodzielnego określania cen, ilości lub rodzaju sprzedanych produktów. Przykładem takiej swobody mogą być zapisy w umowie franczyzy dotyczące narzucenia ceny odsprzedaży, które są określone widełkowo.

Wskazane rozwiązania prowadzą do wniosku, że franczyzobiorca nie wlicza do swojego limitu pomocy de minimis (200 tys. euro) wsparcia o tym charakterze otrzymanego przez franczyzodawcę, pod warunkiem, że ten nie wywiera na niego dominującego wpływu.

Więcej w Gazecie Podatkowej z 29 marca 2016 r.
dodano: 2016-03-30 11:49Podaj e-mail, aby otrzymywać
najświeższe informacje:

dodatkowe informacje »

     REKLAMA

  » znajdź więcej artykułów w archiwum
Podaj e-mail i poleć tę stronę znajomemu:
Od:
Do:
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.