Od czego zleceniobiorcy nie zapłacą składek

Rzeczpospolita (2010-08-18), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

sie 24, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, od 1 sierpnia 2010 r. do zleceniobiorców stosujemy odpowiednio rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Również do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Podstawę wymiaru składek zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o przychód otrzymany z tytułu wykonywania umowy-zlecenia, jeżeli odpłatność w umowie została ustalona kwotowo w kwotowej stawce godzinowej, akordowej albo prowizyjnie. 

Nie płacimy składek od odpraw, odszkodowań i rekompensat z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy-zlecenia. Nie ma przy tym znaczenia, czy takie świadczenie wypłaciliśmy zleceniobiorcy na podstawie odpowiednich zapisów zawartych w umowie-zleceniu bądź dodatkowego porozumienia zawartego w późniejszym terminie. Ważne jest jedynie, byśmy zaznaczyli, że wypłatę zrealizowaliśmy w związku z rozwiązaniem kontraktu.

Odszkodowanie za powstrzymywanie się od pracy dla konkurencji może też dostawać zleceniobiorca, który był zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego o charakterze umowy-zlecenia. Będzie ono nieoskładkowane, tak samo jak odszkodowanie dla byłego pracownika.

Nie oskładkowujemy wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bhp i ekwiwalentów za te świadczenia wypłacanych zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartości otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków i artykułów spożywczych w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych.

Podobna sytuacja jest z ekwiwalentami pieniężnymi za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością zleceniobiorcy.

Wartość ubioru służbowego, którego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór nie wchodzi do podstawy wymiaru składek.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są należności związane z używaniem w jazdach lokalnych przez pracowników w celach służbowych środków lokomocji nie będących własnością pracodawcy. Składek nie opłacamy od kwoty ryczałtu oraz należności, które zwracamy pracownikowi na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, jeżeli taką prowadzi według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnione ze składek.

Nie wchodzą do podstawy wymiaru składek składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.

Do podstawy wymiaru składek nie wchodzą nagrody za wyniki sportowe, wypłacane przez kluby sportowe i polskie związki sportowe, oraz za wybitne osiągnięcia sportowe lub wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, wypłacane ze środków budżetowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 sierpnia 2010 r.