Można wystąpić o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej

Dziennik Gazeta Prawna (2010-08-26), autor: Małgorzata Tylewicz , oprac.: GR

sie 27, 2010

O wsparcie w postaci zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej może wystąpić pracodawca, niezależnie od wielkości zatrudnienia ogółem oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zwrotowi podlegają udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna.

Beneficjentem pomocy może zostać pracodawca, który zobowiąże się do zatrudnienia przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy i niepozostającej w zatrudnieniu, która została skierowana do pracy przez powiatowy urząd pracy.

Bez znaczenia pozostaje rodzaj umowy o pracę zawieranej z taką osobą, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 14 października 2004 r. (I PK 693/03, OSNP 2005/11/158), zgodnie z którym przepis art. 26 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pozostawia woli stron ustalenie terminowego lub bezterminowego charakteru umowy o pracę, a w przypadku zawarcia umowy na czas określony nie jest wyłączone stosowanie art. 251 k.p.

Zgodnie z zasadą dodatkowości zwrot może objąć wyłącznie dodatkowe koszty wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, czyli takie, których pracodawca nie musiałby ponieść, gdyby przyjął do pracy osobę pełnosprawną.

Wniosek o zwrot kosztów należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu – w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby.

W przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej pozostającej w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów – wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia tej osoby, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy.

Maksymalna wysokość zwrotu kosztów określona została na poziomie 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 sierpnia 2010 r.