Nie wiadomo, jak rozpatrywać wnioski o interpretację

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

kwi 6, 2007

Przepisy zmieniające zasady wydawania interpretacji są nieprecyzyjne. Jeśli nie zostaną poprawione, urzędy skarbowe nie będą wiedzieć, jak rozpatrywać składane właśnie wnioski

KONRAD PIŁAT

Problem dotyczy pytań podatników kierowanych do urzędów po 31 marca tego roku. Na rozpatrzenie wniosku urzędy mają bowiem trzy miesiące. To oznacza, że osoby występujące dziś o interpretacje odpowiedź mogą dostać dopiero w lipcu, czyli już w momencie obowiązywania zmienionych zasad ich wydawania.

W jakim trybie będą udzielane odpowiedzi: na podstawie obecnych czy nowych regulacji Ustawodawca odpowiedział na to pytanie w art 4 ust 1 nowelizacji ordynacji podatkowej . Niestety zrobił to w niefortunny sposób. Z przepisu tego wynika, że na dotychczasowych zasadach rozpatrywane są wnioski sprzed wejścia w życie nowelizacji. Problem polega na tym, że obowiązuje ona od 1 stycznia tego roku, a tylko nowe zasady wydawania interpretacji wchodzą w życie od 1 lipca 2007 r.

– Wykładnia celowościowa każe rozumieć art.4ust ltakjakby określa! zasady postępowania z wnioskami złożonymi do końca czerwca 2007 r. Inne rozumienie jest po prostu nieuprawnione. To powodujejednak kolejny problem. Z art 4 ust 2 ustawy zmieniającej ordynaq'ę podatkową wynika, że odpowiedzi wydane przed dniem wej ścia w życie nowelizacji wygasają z mocy prawa w razie zmiany przepisów, które byty przedmiotem interpretacjLJesttoregulacja niekorzystna dla podatników-zasadą jest bowiem, że urzędowa odpowiedź chroni pytającego do chwili doręczenia decyzji uchylającej bądź zmieniającej. Przepisy przejściowe nowelizacji ograniczają więc prawa nabyte podatnikówijużto budzi wątpliwości Tymbardziej regulacjetenie powinnybyć interpretowane rozszerzająco.Niemożnaprzecieżwsposób dorozumiany pozbawiać podatników praw – mówi Andrzej Nikończyk doradca podatkowyzkancelariiOżóg iWspólnicy. Jego zdaniem należałoby więc przyjąć, że przez dzień wejścia w życie ustawy należy rozumieć 1 stycznia 2007 r. Prowadzi to jednak do absurdu, gdy w tym samym przepisie raz uznajemy, że pod pojęciem wejścia w życie ustawodawca miał namyśli 1 lipca, a chwilę potem, że jest to 1 stycznia

Co oznaczają zmiany zasad wydawania interpretacji

Jak jest obecnie

Odpowiedzi udziela urząd skarbowy.

Pytający nie ponosi żadnej opłaty za odpowiedź.

Wniosek musi być złożony na piśmie i zawierać określone elementy.

Od niekorzystnej interpretacji podatnik w pierwszej kolejności odwołuje się do izby skarbowej.

Jak będzie od 1 lipca

Interpretacje będą udzielane przez ministra finansów.

Płatnik będzie rnusiął zapłacić 75 zł od każdego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku.

Zostanie opracowany wzór formularza, na którym podatnicy będą występować o interpretację.

Jeśli podatnik nie zgodzi się z odpowiedzią, będzie mógł wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Nie wszyscyjednak aż tak krytycznie oceniająnowe przepisy.

Przepisy przejściowe dotyczące zasad wydawania interpretacji rzeczywiście sąnieprecyzyjne. W prakłyce nie powinno byćjednak wątpliwości, że wnioski złożone do 30 czerwca będą rozpatrywane na obecnych zasadach, bez względu na to, kiedy zostanie udzielona odpowiedź – uważa Janusz Kobeszko, doradca podatkowy współpracujący z kancelarią Grynhoff, WoźnyiWspólnicy.

Spory mogą się jednak pojawić. Dlatego według Andrzeja Nikończyka należy szybko znowelizować przepisy przejściowe. Inaczej jeszcze przez wiele lał sądy będą musiały rozstrzygać, czy danalnterpretacjawygasławmomencle zmiany prawa, czy też nie. Ważnejest także pytanie, czy Ministerstwo Finansów poradzi sobie z terminowym odpowiadaniem na pytania podatnika i czy interpretacje te będą rzeczywiście jednolite po 1 lipca – podkreśla Janusz Kobeszko. Co prawda zadanie to najprawdopodobniej zostanie zlecone biurom krajowej informacji podatkowej, ale już obecnie mają one dużo pracy, bo udzielaj ą odpowiedzi na pytania telefoniczne.