VAT

Nie tylko wynajmujący

może wystawiać faktury co miesiąc

Usługi ciągłe to nie tylko najem czy dostarczanie energii, ale także innego rodzaju świadczenia wykonywane co pewien czas i tworzące funkcjonalną całość. Faktury na nie mogą być wystawiane raz w miesiącu – wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Rzeszowie z 12 marca 2007 r. (nr IS. II/2-443/268/06).

Spółka, która wystąpiła z pytaniem, zamierzała podpisać umowę na dostawę ogumienia i jego wymianę w samochodach należących do jej kontrahenta. Usługi miały być wykonywane codziennie. Kontrahent nie chciał jednak przyjmować pojedynczych faktur. Wystąpił o wystawianie zbiorczego dokumentu sprzedaży na koniec każdego miesiąca. W udzielonej podatnikowi odpowiedzi Podkarpacki Urząd Skarbowy uznał, że nie można tak postępować. Izba Skarbowa w Rzeszowie z urzędu uznała odpowiedź za nieprawidłową. Powołała się przy tym na rozporządzenie ministra finansów z 25 maja 2005 r. (DzU nr 95, poz. 798 z późn. zm.). Dopuszcza ono podawanie na fakturze jedynie miesiąca i roku dokonania sprzedaży. Wówczas fakturę trzeba wystawić nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Ten uproszczony sposób wystawiania faktur można jednak zastosować tylko do sprzedaży o charakterze ciągłym. Zdaniem izby skarbowej pojęcie ciągłość sprzedaży", wobec braku definicji w przepisach podatkowych, należy rozpatrywać zgodnie z zasadami prawa cywilnego i odnosić je do pojedynczego zobowiązanie o charakterze ciągłym". Więcej: Rzeczpospolita