Jakie obowiązki trzeba wypełnić po odbyciu zgromadzenia

Rzeczpospolita , autor: Arkadiusz Skrobich , oprac.: GR

kw. 10, 2007

Zgromadzenie wspólników

Kończymy cykl dotyczący zgromadzenia wspólników. W naszych artykułach zajmowaliśmy się m.in. zasadami zwoływania i odbywania zgromadzeń,

zaskarżeniem zapadających na nich uchwał.

DZIŚ WYJAŚNIAMY, JAKIE OBOWIĄZKI SPOCZYWAJĄ NA SPÓŁCE PO ODBYCIU ZGROMADZENIA.

Jakie obowiązki trzeba wypełnić po odbyciu zgromadzenia

Odbycie zgromadzenia wspólników to nie koniec corocznych obowiązków wspólników i organów spółki. Nie mniej ważne są obowiązki związane ze złożeniem wniosków w odpowiednich instytucjach

ARKADIUSZ SKROBICH

Przede wszystkim konieczne jest złożenie wniosku o wpis do sądu rejestrowego. To jednak nie koniec obowiązków. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego muszą je dodatkowo przekazać właściwemu urzędowi skarbowemu.

Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników. Musi zostać złożony na urzędowym formularzu. Formularze są dostępne bądź w siedzibie sądu, bądź na strome internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). Jeżeli wniosek dotyczy tylko złożenia sprawozdania finansowego, należy wypełnić formularz KRS Z30. Natomiast jeżeli wniosek obejmuje także inne zmiany, konieczne będzie wypełnienie: KRS Z3, KRS ZN oraz ewentualnie innych formularzy.

Ile to kosztuje

Wniosek złożony wyłącznie na formularzu KRS Z30 podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł. Ponieważ informacja o wpisie zostanie ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnioskodawca musi wypełnić formularz MSiG Mi. Ogłoszenie w monitorze oznacza poniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 250 zł. Zgodnie z art. 4 ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery MSiG, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące

tego przedsiębiorcy. Tym samym po każdej zmianie danych konieczne jest zamówienie egzemplarza publikatora, który kosztuje 30,81 zł.

Gdy nie ma zgłoszenia

W razie braku zgłoszenia wniosku o wpis sąd rejestrowy, zgodnie z art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym, wzywa zarząd spółki do złożenia go, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie sąd nałoży grzywnę na członków zarządu. Zgodnie z art. 1052 kodeksu postępowania cywilnego w jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 1000 złotych, chyba że trzykrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Wówczas grzywny mogą być wyższe. W razie złożenia dokumentów grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

Jeśli pomimo wymierzenia grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie

wykonuje swoich obowiązków, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres do jednego roku. Ponadto sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres nie przekraczający 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony.

Zgodnie z art. 27 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie stosowania grzywny oraz ustanowienie kuratora przysługuje zażalenie.

Co i kiedy

do urzędu skarbowego

Podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego muszą przekazać je do urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań. Zgodnie z art. 27 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych mają na to 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Spółki, w tym samym czasie, muszą przekazać

także odpis uchwały zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe są zwolnione z obowiązku badania.

Natomiast zgodnie z art. 64 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Co grozi gdy wspólnicy nie spotkają się w terminie

Gdy zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane w terminie, członkowie zarządu mogą podlegać odpowiedzialności: organizacyjnej, cywilnej i karnej.
Odpowiedzialność organizacyjna…

Odpowiedzialność organizacyjna przejawia się w tym, że wspólnicy mogą odwołać członków zarządu.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 25 maja 2000 r. (I PKN 655/99): Poniesienie konsekwencji przewidzianych w kodeksie handlowym przez pracowników zatrudnionych w spółce handlowej i pełniących jednocześnie; funkcje w jej zarządzie za działania naruszające interesy spółki nie wy- klucza ich odpowiedzialności za te same zachowania na podstawie przepisów kodeksu pracy".

…cywilna…

Zgodnie z art. 293 § 1 k.s.h. członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Ustawodawca podwyższa poziom staranności wymagany od członka zarządu, wskazując, że członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.  Zatem oprócz staranności zwyczajnej członkowie zarządu powinni przejawiać szczególną zapobiegliwość i rzetelność. Zgodnie z poglądem powszechnie prezentowanym w literaturze prawniczej naruszeniem zasad należytej staranności jest podjęcie się wykonywania obowiązków członka zarządu bez odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia potrzebnego do piastowania tej funkcji.

Jeżeli szkodę wyrządziło kilku członków zarządu wspólnie, odpowiadają za szkodę solidarnie. Oznacza to, że spółka może żądać naprawienia szkody w całości lub w części od wszystkich sprawców lub tylko od poszczególnych. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, kiedy w ramach struktury organizacyjnej zarządu dokonano podziału kompetencji między poszczególnych jego członków, a do powstania szkody doprowadziło działanie tylko jednego z nich. Wówczas odpowiedzialnym w stosunku do spółki będzie ten członek zarządu, który w zakresie swoich kompetencji jest odpowiedzialny za pewien odcinek działalności spółki.

Członkowie zarządu mogą odpowiadać za nie zwołanie w terminie zgromadzenia wspólników, jeżeli spółka poniosła z tego powodu szkodę. Szkodą może być grzywna nałożona na spółkę lub też utracone korzyści, jakie spółka mogłaby

osiągnąć, gdyby zgromadzenie odbyło się w terminie.

Jeżeli zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie, prawo do zwołania ma rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Jeżeli jednak organy te również nie zwołają zgromadzenia, ponoszą odpowiedzialność na tych samych zasadach co członkowie zarządu.

Zgodnie z art. 210 k.s Ji. w sporze między spółką a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwalą zgromadzenia wspólników. Jest to oczywiste, ponieważ w przeciwnym wypadku członek zarządu byłby reprezentantem powoda i pozwanym jednocześnie. Art. 210 k.s.h. nie stoi na przeszkodzie zastępowaniu stron w procesie przez radcę prawnego lub adwokata.

Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik może wnieść odrębny pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Osoby obowiązane do naprawienia szkody (członkowie zarządu, rady nadzorczej) nie mogą wówczas powoływać się na uchwałę wspólników o udzieleniu im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. Tym samym

członkowie zarządu, którzy otrzymali absolutorium, nie są automatycznie zwolnieni z odpowiedzialności za szkody uczynione spółce.

Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 10 łat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Więcej: Rzeczpospolita