Nic nowego w nowym planie…

DZIENNIK ZACHODNI , autor: Bh , oprac.: GR

kw. 11, 2007

Zdaniem specjalistów z Konfederacji Pracodawców Polskich przedstawiony na posiedzeniu rządu końcem marca Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na rok2007" stanowi kontynuację działań na rok poprzedni inie ma, niestety, cech nowego otwarcia".

Rada Ministrów dąży do spadku stopy bezrobocia do 13 proc. w końcu 2007 roku. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat powinien wynieść w tym czasie 56 proc.

Plan postuluje m.in. rozwijanie przedsiębiorczości, poprawę funkcjonowania urzędów pracy, lepsze informowanie o rynku pracy oraz aktywizację bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem, a także niepełnosprawnych.

Zaplanowano szkolenia dla bezrobotnych i rozwijanie poradnictwa zawodowego, w tym zwiększenie oddziaływania" mobilnych centrów informacji zawodowej i młodzieżowych centrów kariery. Plan zakłada także m.in. rozwój spółdzielni socjalnych i działania aktywizujące Ochotniczych Hufców Pracy. Przewidywane jest także promowanie elastycznych form zatrudnienia.

Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 15757 313 tys. zł, z czego środki krajowe stanowić będą55,8proc. Reszta to środki unijne.

Konfederacja oceniła, że w planie nie ma propozycji rozwiązań problemu braku mobilności pracowników, pozwalających na przepływ bezrobotnych z rejonów o bardzo wysokim wskaźniku do rejonów, gdzie już dziś zaczyna brakować rąk do pracy.

Więcej Dziennik Zachodni.