Prawo zamówień publicznych – nowelizacja ustawy

Dziennik Gazeta Prawna (2010-09-16), autor: Krzysztof Polak , oprac.: GR

wrz 17, 2010

Według wprowadzonych zmian wykonawca zamówienia publicznego ma obecnie możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia, a także z kapitałów innych nie powiązanych z nim firm. W takim przypadku powinien jednak poinformować zamawiającego, że będzie dysponował zasobami ludzkimi i technicznymi innego podmiotu. Może to zrobić, przekazując mu dokumenty, z których wynika, że spółka oddająca do jego dyspozycji swoje zasoby udostępnia je w celu realizacji konkretnego zamówienia – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Ponadto rozporządzenie do ustawy daje zamawiającemu prawo do żądania od wykonawcy opisu zaplecza naukowo-badawczego wraz z wykazem wyposażenia zakładu. Dodatkowo, jeżeli zamawiający zastrzegł sobie, że o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy zatrudniający np. osoby niepełnosprawne, to może żądać przedłożenia oświadczenia o strukturze zatrudnienia i ewentualnie dokumentów potwierdzających fakt, że wykonawca korzysta z pracy niepełnosprawnych pracowników.

Kolejna zmiana dotyczy zaświadczenia o niekaralności – obecnie decyduje miejsce zamieszkania osoby wskazanej w zaświadczeniu (wcześniej musiało być polskie).

W kwestii przedstawienia dokumentów poświadczających zdolność finansową, jeżeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić typowych dokumentów, to wciąż ma możliwość powołania się na inne dokumenty.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 września 2010 r.