Wskaźniki i stawki…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

kwi 11, 2007

 Wskaźniki i stawki

* WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA

Minimalne od stycznia 2007c

* 100 proc. – 936 zł brutto

* pierwszy rok pracy (80 proc.) -748,80 zł

Najniższe (ważne tam, gdzie w przepisach mowa jest o najniższym, a nie minimalnym wynagrodzeniu) – 760 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej:

* w I kwartale 2006 r. – 2530,18 zł

* w II kwartale 2006 r. – 2427,27 zł

* w lll kwartale 2006 r. – 2464,66 zł

* w IV kwartale 2006 r. – 2662,51 zł

* w 2006 r.- 2477,23 zł Najniższe emerytury I renty:

* emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna -597,46 Zł

* renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 459,57 zł

* renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 716,95 zł

* renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 551/48 zl Kwota bazowa potrzebna do ustalenia wysokości emerytury lub renty Od 1 marca 2007 r. – 2059,92 zł

GRANICZNE KWOTY PRZYCHODU EMERYTÓW I RENCISTÓW obowiązujące w kwietniu:

* emerytura lub renta jest zmniejszana, gdy przychód

przekroczy 1863,80 zł (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2006 r.),

* emerytura lub renta jest zawieszaną gdy przychód przekroczy 3461,30 zł (130 proc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2006 r.). Uwaga: Ograniczenia te nie dotyczą osób, które spełniły normalne warunki przejścia na emeryturę (kobiet, które ukończyły 60 lat, i mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat) i rozwiązały stosunek pracy z ostatnim pracodawcą.

KWOTY MAKSYMALNEGO ZMNIEJSZENIA

Gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj. o:

* 413,37 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

* 310,05 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

* 351,38 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Gdy natomiast przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wówczas emerytura lub renta zostanie zawieszona Zawieszane są też emerytury pobierane przez osoby, które nie rozwiązały stosunku pracy przed dniem nabycia prawa do emerytury i pracują nadal u tego samego pracodawcy.

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

* dla bezrobotnego – 532,90 zł miesięcznie

* dla bezrobotnego z okresem uprawniającym do zasiłku, krótszym niż 5 lat – 426,40 zł miesięcznie (80 proc. kwoty zasiłku)

* dla bezrobotnego z okresem uprawniającym do zasiłku, wynoszącym co najmniej 20 lat – 639,50 zł i miesięcznie (120 proc kwoty zasiłku)

ZASIŁEK POGRZEBOWY

– od 1 marca 2007 r. 5325,02 zł

KWOTY JEDNORAZOWYCH ODSZKODOWANZTYTUŁU USZCZERBKU NA ZDROWIU SPOWODOWANEGO WYPADKIEM PRZY PRACY LUB CHOROBĄ ZAWODOWĄ

0d kwietnia 2007r.

* 495 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

* 495 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,

* 8670 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,

* 8670 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,

* 44 590 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

* 22 295 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest

członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,

* 44 590 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8670 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,

* 44 590 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8670 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,

* 8670 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,

22 295 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8670 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Więcej Rzeczpospolita.