Jak podnieść kwalifikacje pracowników i skorzystać na podatku?

Rzeczpospolita (2010-10-04), autor: Jarosław Sawicki , oprac.: GR

paź 6, 2010

Finansowanie szkolenia pracowników podnoszącego ich wiedzę i umiejętności zawodowe pociąga za sobą także określone konsekwencje podatkowe – czytamy w Rzeczpospolitej.

Każde przysporzenie majątkowe, za które w normalnych warunkach pracownik musiałby zapłacić z własnych środków, powinno być jego przychodem podlegającym opodatkowaniu. Nie w każdym jednak przypadku podatek zostanie naliczony, dotyczy to np. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. W świetle art. 21 ust. i pkt 90 ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy i za czas urlopu szkoleniowego. Jeżeli więc warunki zwolnienia zostaną zachowane, pracownik nie zapłaci PIT od tego rodzaju świadczeń. Trzeba pamiętać, że muszą to być świadczenia ściśle związane z podnoszeniem kwalifikacji, a nie dowolne świadczenia, na które umówią się pracownik i pracodawca.

Kodeks pracy reguluje podnoszenie kwalifikacji zawodowych definiowane jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Odbywanie szkoleń przez pracowników może więc odbywać się dwutorowo: pracownik sam może rozpocząć naukę, uzyskując zgodę pracodawcy lub to pracodawca może skierować pracownika na kurs. W obu przypadkach świadczenia uzyskiwane przez pracownika z tytułu nauki będą zwolnione z opodatkowania. Dla skorzystania ze zwolnienia nie jest konieczne posiadanie skierowania od pracodawcy. Nie ma też znaczenia, czy szkolenie będzie odbywać się w ramach nauki w szkole, czy też będą to kursy organizowane przez firmy komercyjne. Dla celów podatkowych jest też obojętne, czy organizator kursu lub szkolenia ma akredytację wydaną przez stosowne władze oświatowe. Zarówno szkolenia mające akredytację, jak i te, które jej nie mają korzystają ze zwolnienia.

W praktyce konieczne jest co wynika z przepisów kodeksu pracy, wykazanie związku odbywanego przez pracownika kursu czy szkolenia z wykonywaną pracą. Przykładowo kurs języka obcego, który w żaden sposób nie łączy się z pracą wykonywaną przez pracownika, nie będzie objęty zwolnieniem. Związek kształcenia z pracą nie musi być bezpośredni. Zwolnienie z opodatkowania dotyczy też dofinansowania kształcenia, które nie jest związane z obecnie wykonywaną przez pracownika pracą, lecz także taką, która ma zostać mu powierzona po zdobyciu dodatkowych umiejętności, czyli po ukończeniu kursu. Potwierdza to także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na zasadach uregulowanych w kodeksie pracy pociąga za sobą nie tylko konsekwencje po stronie pracownika, lecz także po stronie pracodawcy. Kosztem podatkowym jest każdy wydatek, który zostanie poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł tego przychodu. Szkolenia pracowników niewątpliwie mają przełożenie na działalność gospodarczą pracodawcy i w konsekwencji generowane przez niego przychody.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 października 2010 r.