Jak rozliczyć nadpłacone składki ZUS?

Rzeczpospolita (2010-10-06), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

paź 7, 2010

ZUS poinformował o przekroczeniu podstawy składkowej w grudniu 2008 r. i teraz należy dodać do przychodu pracownika zwrot nadpłaconych składek. Kwota przekroczenia to 1500 zł. Jak to zrobić – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Z odpowiedzi udzielonej przez dziennik wynika, że przekroczenie tzw. limitu trzydziestokrotności w danym roku powoduje nadpłatę składek emerytalno-rentowych, która jest zwracana. Zwrot nadpłaty stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy w miesiącu otrzymania pieniędzy. Jego kwotę doliczamy do wynagrodzenia i pobieramy zaliczkę na podatek dochodowy według obecnych parametrów, mimo że przekroczenie miało miejsce w minionym roku czy kilka lat wstecz. Pamiętajmy również o odliczeniu pracownikowi niedopłaconej składki zdrowotnej.

Płatnik ma obowiązek dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych, w których błędnie policzył składki. Po ich sporządzeniu musi rozliczyć się z pracownikiem, niezależnie czy wnioskował do ZUS o zwrot nadpłaty czy zaliczył ją na poczet zaległych bieżących lub przyszłych należności. Pracownikowi powinien więc oddać część nadpłaconych składek, którą on sam jako ubezpieczony sfinansował z własnego dochodu.

Kwota zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika jest jego przychodem ze stosunku pracy. W miesiącu, w którym dochodzi do zwrotu, podlega on opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wcześniej przychód ten został zaniżony o nienależnie potrącone składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W podstawie opodatkowania pracodawca uwzględnia kwotę zwrotu nadpłaconych składek na oba ubezpieczenia, ale przed pomniejszeniem jej o pobraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od wyliczonej zaliczki zakład pracy odlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy jej wymiaru.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 października 2010 r.