Ulgi w zapłacie podatków lokalnych

Rzeczpospolita (2010-10-11), autor: Michał Cyrankiewicz , oprac.: GR

paź 13, 2010

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych pozwala od niektórych nieruchomości nie płacić podatków. Dodatkowo takie przywileje może też przyznawać gminna uchwała – czytamy w Rzeczpospolitej.

Zwolnienia, które w zależności od tego, czy odnoszą się do przedmiotu opodatkowania czy też podmiotu opłacającego podatek, dzieli się na przedmiotowe i podmiotowe.  Część z nich ma charakter mieszany.

Przykładowo wskazać można zwolnienie przewidziane w art. 7 ust. 1 pkt 11. Przepis ten stanowi, że z podatku od nieruchomości zwalnia się grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z następujących warunków: osiągnęli wiek emerytalny, są inwalidami I albo II grupy, są osobami niepełnosprawnymi albo osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym.

Podatku od nieruchomości nie zapłaci też właściciel budynków gospodarczych i ich części, pod warunkiem że służą one do prowadzenia działalności leśnej lub rybackiej, a także położonych na gruntach gospodarstw rolnych, jeśli służą wyłącznie działalności rolniczej.

Art. 7 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych również określa zwolnienia w podatku od nieruchomości. Ich zastosowanie zależy jednak od tego, czy grunt, budynek albo budowla znajdują się w posiadaniu wymienionych w ustawie podmiotów. Są to zatem zwolnienia podmiotowe. Zgodnie z treścią tego przepisu podatku od nieruchomości nie zapłacą prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 października 2010 r.