Odsetki od kredytu na wypłatę zysku mogą być kosztem…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

kw. 12, 2007

Jeśli pieniądze z kredytu wykorzystamy na firmowe cele, związane z nim wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodów. Tak jest, gdy firma zaciąga pożyczkę na działalność obrotową (zakup towarów). Przy kredycie inwestycyjnym odsetki, które naliczono przed oddaniem środka trwałego do używania, zwiększają jego wartość początkową. Bezpośrednio do kosztów zaliczamy te, które zostały naliczone i zapłacone po oddaniu inwestycji.

Wspólnicy mają prawo do zysku

Zakup towarów i środków trwałych to niewątpliwie wydatek firmowy. Czy czynnością związaną z działalnością jest także wypłata dywidendy dla udziałowców Oczywiście. To wydatek spółki związany z jej funkcjonowaniem. Wspólnicy mają prawo do zysku, a jeśli spółka nie ma bieżących środków, może się przecież wspomóc kredytem. Zaciąga go po to, aby zrealizować swoje ustawowe obowiązki, nie powinno więc być wątpliwości, że jest to działanie związane z prowadzeniem firmy. A wydatki na obsługę kredytu są kosztami podatkowymi. Tym bardziej że od i stycznia br. zaliczamy do nich również wydatki na zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Nie wpływa na przychód…

Ale organy podatkowe ciągle nie mogą się zdecydować. Spójrzmy na wyjaśnienia ze strony internetowej Krajowej Informacji Podatkowej. W dziale Najczęściej zadawane pytania" czytamy, że wypłata dywidendy nie stanowi wydatku umożliwiającego powstanie przychodu ani też nie jest związana z utrzymaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodu. Dlatego odsetki od pożyczki zaciągniętej na wypełnienie tego obowiązku nie są kosztem podatkowym. Także Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji z 25 września 2006 r. (1472/RO-Pl/423 224 292/06/RM) stwierdził, że wydatki związane z zaciągnięciem kredytu na bieżącą działalność gospodarczą są kosztem, ale tylko w takiej części, w jakiej zaciągnięcie kredytu nie wiąże się z wypłatą dywidendy".

Musimy też pamiętać o piśmie Ministerstwa Finansów z 27 października 1995 r. (P04/MS-722/ 902/95), w którym podkreślono, że opłata za usługi związane z wypłatą dywidendy akcjonariuszom nie jest kosztem uzyskania przychodów.

…ale ma związek z działalnością

Większość urzędów zgadza się jednak z tym, że działania podjęte w celu wypłaty zysku wiążą się z funkcjonowaniem spółki. Przykładowo w interpretacji Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 17 stycznia br. (ŁUS-ll-2-423/191/06/AG) czytamy: poniesiony przez spółkę wydatek w postaci kredytu na wypłatę dywidendy jest wydatkiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej i w związku z tym odsetki od tego kredytu naliczone i zapłacone stanowić będą koszt uzyskania przychodu. (…) zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie dywidendy, której wypłata jest jedną z charakterystycznych cech spółek kapitałowych, uznać należy za działanie zmierzające do zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów, spełniające przesłanki art. 15 ust. i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych". Urząd powołał się przy tym na przepisy kodeksu spółek handlowych zobowiązujące spółkę do podziału zysku.

Więcej Rzeczpospolita.