Półroczny termin zwrotu podatku to fikcja…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

kwi 12, 2007

Zagraniczne firmy, którym polski fiskus do dziś nie oddał podatku zapłaconego w cenie towarów i usług, zamierzają o odszkodowanie skarżyć Skarb Państwa

W Polsce firmy zagraniczne wciąż czekają na zwrot VAT po kilkanaście miesięcy, a czasami i dłużej. Niektóre nie otrzymały pieniędzy, choć poniosły wydatki w… 2004 r.

Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy nie chcą już dłużej czekać.

– Niektórzy nasi klienci poważnie rozważają dochodzenie swoich praw przed polskim sądem. Jeśli się zdecydują, będziemy skarżyć Skarb Państwa o odszkodowanie na drodze cywilnej – powiedział Rz" Jerzy Martini, doradca podatkowy w firmie Baker & McKenzie. Nie ma on wątpliwości, że dopiero po lawinie pozwów ktoś w Ministerstwie Finansów zechce wreszcie dostrzec problem i fakt, że VAT przestaje w ten sposób być podatkiem neutralnym i dyskryminuje firmy w międzynarodowym obrocie gospodarczym.

Obecnie Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, do którego trafiaj ą wnioski o zwrot VAT z całe -go kraju, nie przestrzega ani przepisów unijnych, ani krajowych, które każą zwrócić podatek w ciągu pół roku.

Wynika to chociażby z art. 7 (4) VIII dyrektywy (79/1072/EEC z 6 grudnia 1979 r.) dotyczącej zwrotu VAT w krajach Wspólnoty. Przypomnijmy, że przepis ten daje sześć miesięcy na dokonanie zwrotu podatku od towarów i usług podmiotom gospodarczym z innych krajów Unii Europejskiej. Podobnie zresztą mówi dyrektywa XIII.

Jak uzyskać odszkodowanie

Zagraniczna firma może dochodzić swoich racji, występując do sądu z powództwem cywilnym. Umożliwiają jej to przede wszystkim przepisy ordynacji podatkowej (art. 261 § 1) oraz kodeksu cywilnego. Chodzi o art. 417, na mocy którego za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie (lub zaniechanie) przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Także polskie przepisy są jednoznaczne – firma ma otrzymać zwrot w ciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Chyba że zasadność zwrotu podatku wymaga dodatkowego sprawdzenia". A wtedy – zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (DzU z 2004 r. nr 89, poz. 851) – naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego".

I właśnie ten przepis jest nagminnie wykorzystywany do opóźniania zwrotów.

Więcej Rzeczpospolita.