VAT: Kiedy sprzedaż towarów ma charakter ciągły

Rzeczpospolita (2010-10-18), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

paź 19, 2010

Za sprzedaż o charakterze ciągłym należy uznać taką, która odbywa się bezustannie, stale, bez przerwy. W zobowiązaniu ciągłym nie jest możliwe wyróżnienie powtarzających się, odrębnych czynności oraz, co najistotniejsze, wskazanie chwili zakończenia świadczenia. Tak orzekł WSA w Krakowie 14 września 2010 r. (I SA/Kr 997/10), który omawia Rzeczpospolita.

Jak czytamy w dzienniku, spółka planowała zawrzeć ze swoim kontrahentem dwie umowy, których przedmiotem miała być dostawa estrów. Każda z umów miała obejmować pierwsze dziewięć miesięcy roku kalendarzowego. W ramach umów spółka miała zobowiązać się do dostarczenia określonej ilości towarów. Dostawy miały być wykonywane w każdym z miesięcy obowiązywania umowy, ale ilość towarów i termin ich dostarczenia miały być każdorazowo określone przez kontrahenta.

Spółka pytała, czy sprzedaż towarów, odbywająca się w miesięcznych okresach rozliczeniowych na wskazanych warunkach, spełniać będzie kryterium sprzedaży o charakterze ciągłym, przez co spółka będzie mogła dokumentować ją jedną fakturą VAT obejmującą dostawy towarów zrealizowane w danym miesiącu.

Organ podatkowy uznał, że sprzedaż prowadzona na tych warunkach nie jest sprzedażą o charakterze ciągłym. Jego zdaniem za sprzedaż o charakterze ciągłym należy uznać wyłącznie sprzedaż odbywającą się bezustannie, stale, bez przerwy.

Pobierz pełną treść wyroku WSA w Krakowie »

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 października 2010 r.