Po kapitalizacji trzeba potrącić podatek dochodowy…

Rzeczpospolita , autor: Jacek Dobrucki , oprac.: GR

kwi 12, 2007

Zryczałtowany podatek dochodowy od odsetek od pożyczki zaciągniętej za granicą u osoby prawnej trzeba pobrać juz w momencie Ich kapitalizacji. Od nowego roku nie budzi to wątpliwości.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują na rzecz nierezydentów wypłat należności m.in. z tytułu odsetek, obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Dodany od 1 stycznia 2007 r. do art. 26 updop ust. 7 definiuje, co należy rozumieć przez pojęcie wypłaty". Oznacza to wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek.

Były wątpliwości

Tym samym ustawodawca rozwiał istniejące do tej pory wątpliwości co do właściwego momentu poboru podatku przez płatnika, za który część organów podatkowych uważała dzień faktycznej zapłaty odsetek, nawet tych wcześniej skapitalizowanych (tak np. pisma: Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola z 31 grudnia 2003 r., US 40-DP/423/ZM/589/2003; Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 19 maja 2006 r., 1472/DPC/423-16/06/PK).

Kapitalizacja na równi z wypłatą

Z takim poglądem nie zgadzał się jednak minister finansów, który w piśmie z 12 czerwca 2006 r. (DD/PB4/AS/ML-8213-84-7/06) wskazał, że w wypadku kapitalizacji odsetek od pożyczki udzielonej polskiemu podmiotowi przez podmiot zagraniczny dzień kapitalizacji odsetek należy potraktować na równi z ich wypłatą. Nowe przepisy to potwierdzają.

Więcej Rzeczpospolita.