Limit podstawy składek emerytalnych i rentowych w 2007 r. W ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych wprowadzony jest roczny limit podstawy wymiaru tych składek. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2006 r w 2007 r. roczna podstawa wymiaru składek emerytalnych i rentowych wynosi 78 480 zł (Mon Pol| z 2006 r. nr 90 poz. 951). Z art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć pewnego limitu.

Limit ten odpowiada 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej nadany rok kalendarzowy określonego w ustawie budżetowej ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach. Do osiągnięcia kwoty granicznej podstawy wymiaru składek płatnik obowiązany jest naliczać i opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od pełnej podstawy wymiaru. Dopiero po osiągnięciu limitu płatnik zaprzestaje dalszego ich opłacania – do końca danego roku kalendarzowego Obowiązek „kontrolowania" wysokości podstawy wymiaru tych składek nie dotyczy tylko samego płatnika składek. Ciąży on również na samych ubezpieczonych.

Bowiem w razie gdy do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zobowiązanych jest kilku płatników obowiązkiem ubezpieczonego jest zawiadomienie wszystkich płatników o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy ich wymiaru. Ubezpieczony powinien jednak pamiętać że za skutki błędnego zawiadomienia powodującego niedopłatę składek emerytalnych i rentowych – odpowiada ubezpieczony.