Rencista może korzystnie przeliczyć emeryturę…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

kwi 16, 2007

Część osób, które przed laty przeszły z renty na emeryturę, może teraz przeliczyć to świadczenie według wyższych wskaźników.

Dotyczy to osób, których emerytura została obliczona z wykorzystaniem tej samej podstawy, co wcześniej przyznana renta. W ten sposób świadczenie emerytalne wynosi dokładnie tyle samo co renta Jednak zgodnie z ostatnio przyjętą przez Sąd Nąjwyższy linią orzeczniczą takie osoby mają prawo żądać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby przeliczył im te świadczenie na nowo, zgodnie z art 15 i 21 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Te same okresy ubezpieczenia

Nowe obliczenie odbywa się na takich samych zasadach, jak emerytura ustalana pierwszy raz (na podstawie art 15 ustawy). Po zgłoszeniu wniosku ZUS sprawdzi, czy otrzymywana emerytura może być obliczona ponownie z zastosowaniem uchwały Sądu Najwyższego z 20 lipca 2006 r. (sygn. TJ UZP 9/06) i czy jest podstawa do korzystnego wyliczenia. Skorzystać na tym mogą także uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym emerycie, którego świadczenie obliczone było od podstawy wymiaru renty lub emerytury ustalonej na potrzeby świadczenia przedemerytalnego. Przypomnijmy, że w myśl wymienionej uchwały SN emerytura może być obliczona na nowo na podstawie tych samych zarobków, które wcześniej służyły do obliczenia podstawy wymiaru renty lub podstawy wymiaru emerytury przyjętej do ustalenia świadczenia przedemerytalnego. Dotyczy to jednak sytuacji, w których przychód wskazany do ustalenia podstawy wymiaru tych świadczeń pochodzi z dziesięciu lat kalendarzowych mieszczących się w okresie 20 lat poprzedzających rok przejścia na emeryturę lub z dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych poprzedzających ten rok (art 15 ust 1 i 6 ustawy emerytalnej). Wysokość emerytury zostanie obliczona z zastosowaniem kwoty bazowej obowiązującej w dniu przejścia z renty na emeryturę. To świadczenie ustalone w nowej, wyższej kwocie będzie wypłacane od miesiąca w którym został zgłoszony wniosek o ponowne jego ustalenie.

W każdym momencie niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od przyznania emerytury obliczonej na podstawie renty lub świadczenia przedemerytalnego, zainteresowany zawsze może złożyć wniosek o wyliczenie jej na nowo, czyli od nowych lub tych samych zarobków, które zostały wcześniej przyjęte przez ZUS do wyliczenia renty bądź świadczenia przedemerytalnego. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ustalony w ten sposób nie musi być wyższy od przyjętego do obliczenia podstawy wymiaru renty lub emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego. To zastosowanie nowej kwoty bazowej z dnia przyznania emerytury powoduje, że świadczenie to zazwyczaj jest wyższe. Dodać należy, że nie ma tu zastosowania art 111 ustawy, mówiący o przeliczeniu podstawy wymiaru z wykorzystaniem wyższego wskaźnika i kwoty bazowej przyjętej ostatnio do ustalenia emerytury. Nowe obliczenie odbywa się na takich zasadach, jakby emerytura była ustalana pierwszy raz (na podstawie art 15 ustawy).

Tylko dwadzieścia lat wstecz

Sąd Najwyższy w wyroku z 5 kwietnia przypomniał te zasady przy okazji uchwały w sprawie Edwarda B., który przed sądami walczył o prawo do ponownego obliczenia emerytury zgodnie z art 111 ust 1 pkt 2 ustawy emerytalnej, z wykorzystaniem wskaźnika wynagrodzenia z dziesięciu lat przypadających w ciągu 20 lat przed przyznaniem renty i kwoty bazowej obowiązującej.

Więcej Rzeczpospolita.