Od darowanego auta nie płacisz podatku…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

kw. 16, 2007

Przedsiębiorca, który odda za darmo firmowy samochód, nie uzyskuje przychodu. Nie musi też korygować kosztów jego amortyzacji i eksploatacji.

O skutki podatkowe darowizny niepokoił się jeden z czytelników, który po zamortyzowaniu samochodu zdecydował się na przekazanie go fundacji charytatywnej. Przez 5 lat zaliczał do kosztów odpisy oraz wydatki na paliwo, naprawy i mycie auta. – Czy muszę teraz wykazać przychód albo skorygować koszty -pyta.

Mamy dla niego dobrą wiadomość – ani jedno ani drugie. Na dodatek może odliczyć darowiznę od dochodu.

Za darmo bez przychodu

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o przychodzie z odpłatnego zbycia firmowego składnika majątku (art. 14 ust. 2 pkt 1). Nie jest odpłatnym zbyciem" przekazanie samochodu w formie darowizny. Nie ma więc powodu, aby wykazywać przychód z tego tytułu.

Potwierdzają to wyjaśnienia organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga z 27 czerwca 2006 r. (US34/DD1/415/15/06/TA) czytamy do powstania przychodu z działalności gospodarczej dochodzi wskutek zbycia o charakterze odpłatnym. Przekazanie samochodu w drodze darowizny dokonanej na rzecz syna nie powoduje zatem powstania przychodu z działalności gospodarczej.gdyż jest zbyciem nieodpłatnym". Podobnie uważają Urząd Skarbowy Łódż-Widzew (interpretacja z 21 lutego br,IX-005/41/Z/K/07) oraz Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie(interpretacjaz4marca2005r.,IUS PB-/415/5/05).

Wydatki były firmowe

Nie trzeba też korygować kosztów, jeśli w okresie, kiedy czytelnik je ponosił, pojazd był faktycznie wykorzystywany na potrzeby firmy A tak pewnie było, skoro auto stanowiło środek trwały. Wydatki na eksploatację pojazdu powinny dokumentować faktury, natomiast odpisy amortyzacyjne potwierdza ewidencja środków trwałych.

Nie można natomiast zaliczyć do kosztów samej darowizny. Ale można ją odliczyć od dochodu, wyjdzie więc na to samo (chyba że przedsiębiorca ma stratę). Ulga ma swój limit – 6 proc. dochodu. Oczywiście można z niej skorzystać, jeśli obdarowana organizacja spełnia warunki określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Więcej na ten temat pisaliśmy w DF z 15 marca br.

Wartość darowizny określamy w umowie, musi odpowiadać wartości rynkowej pojazdu. Umowę trzeba dołączyć do zawiadomienia o zbyciu pojazdu składanego w urzędzie miasta.

Więcej Rzeczpospolita.