Nie zawsze trzeba płacić, czasami można odliczyć….

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

kw. 16, 2007

Nie zawsze trzeba płacić, czasami można odliczyć

Jeśli przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek przekazywania pracownikom towarów i świadczenia usług, nie musi z tego tytułu płacić VAT.

Ma jednak prawo do odliczenia podatku zapłaconego przy zakupach.

W innych wypadkach VAT trzeba odprowadzić. Czynnością opodatkowaną jest bowiem również przekazywanie lub zużycie towarów na potrzeby osobiste podatnika, jego pracowników lub byłych pracowników, a także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na rzecz tych osób, jeśli pracodawcy przysługiwało prawo od odliczenia VAT naliczonego przy ich nabyciu. Wynika to z art 7 ust 2 oraz art. 8 ust 2 ustawy o VAT. Dotyczą one sytuacji, gdy przekazanie następuje na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Aby świadczenie usług albo przekazywanie towaru na rzecz pracownika było opodatkowane VAT, muszą więc być spełnione łącznie trzy warunki;

podatnik (pracodawca) świadczy nieodpłatnie usługi (lub przekazu -je towary) na rzecz pracownika,

przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu,

czynności te nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Gdy obowiązek wynika z przepisów

Takie są zasady. Gdy jednak przychodzi do konkretów, pojawiają się wątpliwości. Ustawa o VAT nie określa bowiem, co należy rozumieć przez potrzeby osobiste pracownika i jak je odróżnić od potrzeb pracowniczych Ważne wskazówki znajdziemy w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 sierpnia 1997 r. 0 SA/Ka 2145/96) I z 5 maja 2000 r. 0 SA/Lul76/99). NS A uznał w nich, że nie podlega opodatkowaniu VAT świadczenie przez pracodawcę usług na podstawie przepisów o charakterze publicznoprawnym oraz prawa pracy. Jak już stwierdziliśmy w tekstach obok, pracodawca jest obowiązany do bezpłatnego wydawania min. posiłków, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, a także napojów stosownie do § 122 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp. Wydawanie takich posiłków i napojów nie jest czynnością opodatkowaną VAT.

Potwierdził to Pomorski Urząd Skarbowy w interpretacji z 9 maja 2005 r. (PV/443-74/IV/2005/ID). Zaznaczył, że posiłki profilaktyczne kupione od firmy zewnętrznej prowadzącej bufet i przekazywane pracownikom nie służą ich celom osobistym, lecz prawidłowemu, zgodnemu z prawem funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nie dotyczy więc ich art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Tym samym przekazanie tych posiłków jest czynnością niepodlegającą VAT.

Więcej Rzeczpospolita.