Jak zorganizować palarnię, gdy firmie grozi pożar…

Rzeczpospolita , autor: . G.or. , oprac.: GR

kwi 18, 2007

Z powodu dużego zagrożenia pożarowego palarnia musiałaby być u nas dobudowana do zakładu. Czy I kiedy można wprowadzić w zakładzie całkowity zakaz palenia Jakie są konsekwencje wprowadzenia takiego zakazu – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

Prawdopodobnie na terenie zakładu pracy czytelnika istniej e duże zagrożenie pożarowe lub są wydzielone specjalne strefy pożarowe określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563). W takich budynkach lub w tych strefach w ogóle jest zabronione używanie otwartego ognia, w tym palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon. Na teren takiego zakładu nie wolno nawet wejść z zapalonym papierosem.

W takiej sytuacji nie trzeba tworzyć w nim palarni, bo o używaniu papierosów nie może być w nim ogóle mowy. Łamiąc taki zakaz, pracodawca musi się liczyć z karami wynikającymi z kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego. g.or.

Renta to nie praca

Nauczyciel przepracował 25 lat, następnie przeszedł na 3 lata na rentę i wrócił do pracy. Przepracował 2 lata i wystąpił o nagrodą jubileuszową za 30 lat. Czy renta wilcza slą do stażu uprawniającego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej Czy zależy to od zakładu pracy, a może określa to ustawa W tym roku nauczyciel przechodzi na wcześniejszą emeryturą.

Przebywania na rencie nie wlicza się do okresów, od których zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej. Nie ma tu nawet znaczenia, że chodzi o nauczyciela. Ani dla niego, ani dla innego pracownika nie jest to czas pozostawania w zatrudnieniu. A tylko taki uwzględnia się do jubileuszówki. Jeśli jednak nauczyciel w okresie pobierania renty był zatrudniony na umowę o pracę, choćby na niewielki wymiar etatu, to ten okres wliczałby mu się do nagrody jubileuszowej.

Na równi z zatrudnieniem na umowę o pracę uwzględnia się pracę w gospodarstwie rolnym, służbę wojskową, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, działalność kombatancką czy okres odbywania studiów doktoranckich.

Więcej Rzeczpospolita.