Nie tylko koszty rehabilitacji…

Gazeta Wrocławska , autor: Katarzyna Zimna , oprac.: GR

kw. 18, 2007


Cele rehabilitacyjne

Prawo do odliczeń, o których mówi nasz Czytelnik, daje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mogą z niego skorzystać osoby niepełnosprawne lub rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Odliczyć można wyłącznie wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne wymienione w ustawie.

– Podstawą odliczeń jest dochód osoby niepełnosprawnej w roku podatkowym, który nie może przekroczyć 9.120 zł, a rachunki i faktury muszą być wystawione na tego, kto będzie korzystał z odliczenia. Wydatki, które można odliczyć, podzielono na 15 grup. Uwzględniają one różne rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich potrzeby – mówi Józef Bogdaszewski, prezes Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.

Co możesz odpisać

Odliczyć można kwoty wydane w 2006 roku na:

> adaptację i wyposażenie mieszkania (budynku),

> przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

> zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, z których korzysta niepełnosprawny (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego),

> zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych,

> odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

> odpłatność za pobyt na leczeniu w sanatorium, zakładach rehabilitacji, opiekuńczo-leczniczych i za zabiegi rehabilitacyjne,

> opłacanie przewodników osób niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo z orzeczoną I grupą inwalidzką (znacznym stopniem niepełnosprawności) – do 2.280 zł,

> utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika – do 2.280 zł,

> opiekę pielęgniarską w domu oraz usługi opiekuńcze,

>opłacenie tłumacza języka migowego,

> opłaty za kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie skończyły 25 lat,

> odpłatność za leki zalecone przez specjalistę – nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie,

> odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne karetką transportu sanitarnego, a dla dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia oraz osób z I lub II grupą inwalidztwa (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) także innymi środkami transportu,

> używanie samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej z I lub II grupą (stopień znaczny lub umiarkowany) lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną z I lub II grupą albo dziecko niepełnosprawne do 16. roku życia dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne-do 2.280 zł,

> odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w sanatorium lub innych zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

FAKTURY I RACHUNKI

Poniesione wydatki należy udokumentować rachunkami lub fakturami (faktury VAT są obowiązkowe przy adaptacji mieszkania i domu). Nie trzeba mieć rachunków, gdy odliczamy koszty opłacania przewodnika, utrzymania psa przewodnika (w przypadku osoby niewidomej) lub używanie własnego samochodu osobowego.

Wydatki poniesione w 2006 roku na remont mieszkania możesz odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Więcej Gazeta Wrocławska.