Odsetki opodatkowane tak jak dywidenda…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

kwi 19, 2007

Odsetki opodatkowane tak jak dywidenda

Wypłacając osobie fizycznej odsetki od zaległe) dywidendy, spółka powinna potrącić od nich zryczałtowany 19-proc podatek.

W wyniku wygranej sprawy sądowej spółka w 2006 r. wypłato mi zaległą dywidendę wraz z odsetkami. Od dywidendy pobrano zryczałtowany podatek, natomiast odsetki wypłacono bez potrącenia jakiegokolwiek podatku. Po zakończeniu roku dostałem od spółki jedynie PIT-8C z wykazanym przychodem z odsetek Czy spółka postąpiła prawidłowo Jeśli tak, to zamiast podatku w wysokości 19 proc, będę musiał oddać fiskusowi aż 40 proc, bo w grę wchodzi znaczna kwota – pisze czytelnik DE Dla sposobu opodatkowania odsetek od dywidendy decydujące jest to, do jakiego źródła przychodów je zakwalifikujemy – czy jest to przychód z innych źródeł, jak uznała spółka, czy też przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), do którego zaliczane są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W tym ostatnim wypadku chodzi o takie przychody, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną (art. 17 ust. 1 pkt 4).

To samo źródło co dywidenda

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w piśmie z 1 lipca 1997 r. (P04/AK-802/42807419/97):
katalog stanów faktycznych i prawnych rodzących po stronie udziałowca dochód z udziału w zyskach osób prawnych nie j est katalogiem zamkniętym: obejmuje on zatem również inne pożytki , jakie udziałowiec uzyskuje od spółki z tytułu posiadania udziałów w takiej spółce". Zatem także odsetki. To, że należy je zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, potwierdził też Małopolski Urząd Skarbowy w piśmie z 10 maja 2006 r. (DP3/A23-66/06/ 38059): Przedmiotowe odsetki nie stanowią odrębnego tytułu powstania przychodu i kwalifikowane są do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Roszczenia akcjonariuszy do wypłaty odsetek miały podstawę prawną – uchwałę walnego zgromadzenia (zobowiązującą spółkę do wypłaty akcjonariuszom kolejnych rat dywidendy w ściśle określonych terminach – przyp. red.). W świetle powyższego właściwym jest zakwalifikowanie przedmiotowych odsetek do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych".

Spółka powinna pobrać podatek

Konsekwencją wypłaty odsetek od dywidendy jest więc to, że spółka w momencie wypłaty powinna od nich pobrać 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy (art 3oa ust 1 pkt 4 updof).

Podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, czyli od wypłaconej należności brutto (art. 3oa ust. 6 updof). Pobrany podatek spółka powinna wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym został pobrany. W ubiegłym roku miała też obowiązek przesłać temu urzędowi skarbowemu – równocześnie z wpłatą – deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym (na formularzu PIT-8A). Obecnie składa tylko deklarację roczną PIT-8A/R. Do pełnienia obowiązków płatnika obliguje ją art. 41 ust. 4 i art. 42 updof.

Ponieważ osoba, która otrzymała dywidendę, nie wykazuje jej w zeznaniu rocznym (rozliczenie podatku zamyka się dla niej z chwilą potrącenia go przez płatnika – tak wynika ż art. 45 ust. 3 pkt 1 updof), spółka ją wypłacająca nie musi przesyłać podatnikowi – po zakończeniu roku ani w jego trakcie – imiennej informacji o wysokości przychodu z dywidendy i pobranego podatku.

Płatnik ma zaległość

Z pytania czytelnika wynika jednak, że ze względu na niewłaściwe zakwalifikowanie odsetek od dywidendy do przychodów z innych źródeł spółka nie wywiązała się z obowiązków płatnika. Jakie są tego skutki Art. 30 ordynacji podatkowej mówi, że płatnik, który nie wykonał swoich obowiązków, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Organ podatkowy, który to stwierdzi w postępowaniu podatkowym, wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego a niewpłaconego podatku. Od tej odpowiedzialności płatnik może się uwolnić, jeśli podatek nie został pobrany z winy podatnika (ale w tym wypadku nie wchodzi to w grę). Niepobrany i niewpłacony podatek staje się zaległością podatkową, od której biegną odsetki za zwłokę (od dnia następnego po terminie wpłaty – tak art. 53 ordynacji podatkowej).

Więcej Rzeczpospolita.