Dwumiesięczny termin na decyzję to fikcja

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

kwi 19, 2007

Osoby, które zaskarżyły wiążącą Interpretację prawa podatkowego wydaną Im przez urząd skarbowy, miesiącami czekają na decyzją Izby. W skrajnych wypadkach – nawet ponad rok.

Potwierdziły się docierające do Rz" sygnały o tym, że przy wydawaniu wiążących interpretacji organy podatkowe nagminnie łamią ustawowe terminy. Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Finansów wynika, że zdecydowana większość decyzji izb skarbowych jest wydawana po upływie dwumiesięcznego terminu, ale nie później niż w trzy miesiące, licząc od zaskarżenia (przez podatnika) postanowienia w sprawie interpretacji wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego.

W 2006 r. izby skarbowe wydały w sumie 3808 decyzji w sprawie wiążących interpretacji prawa podatkowego (842 w pierwszym kwartale 2007 r.), z których tytko część w zgodnym z przepisami dwumiesięcznym terminie. Aż 3491 decyzji wydanych zostało w terminie do trzech miesięcy od zaskarżenia, 380 – do sześciu miesięcy, a 229 – do i2miesięcy. Natomiast 11 spraw czekało na załatwienie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy (ale nie dłużej niż 1,5 roku), najczęściej w izbach skarbowych w Warszawie i w Katowicach.

Rekordzistą była natomiast Izba Skarbowa w Łodzi, która w jednej sprawie wydała decyzję po 21 miesiącach od zaskarżenia. Niewiele krócej trwało oczekiwanie na niektóre decyzje IS w Warszawie i w Katowicach (odpowiednio 20 i 19 miesięcy).

Były i takie decyzje, które urzędnicy wydali w terminach krótszych. Przykładowo IS w Gdańsku i w Łodzi wydały decyzje już po czterech dniach. Był to najkrótszy termin, w jakim izba skarbowa jako organ II instancji rozpatrzyła odwołanie podatnika.

– Terminy rozpatrzenia zażaleń dotyczących postanowień interpretacyjnych urzędów skarbowych w wypadku Izby Skarbowej w Warszawie są stanowczo zbyt długie. W praktyce terminy załatwiania tego typu spraw prowadzą do naruszenia zasady szybkości postępowania. Powoduje to istotne utrudnienie dla podatników przy korzystaniu z instytucji wiążących interpretacji podatkowych Uzyskanie rozstrzygnięcia od organów podatkowych po tak długim okresie powoduje, że pytanie o interpretacje staje się często bezprzedmiotowe – podkreśla Jerzy Martini, doradca podatkowy w Baker & McKenzie. – Prawdopodobnie opóźnienia te wynikają ze zbyt małej liczby osób zaangażowanych w tego typu sprawy. Niemniej jednak trudno zaakceptować sytuację, w której około 40 proc. zażaleń rozpatrywanych jest przez warszawską izbę po upływie trzech miesięcy – dodaje Martini.

Organ II instancji wydaje rozstrzygnięcie, w formie decyzji, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania" – twierdzi Ministerstwo Finansów. Niestety, praktyka izb skarbowych niewiele ma wspólnego nie tylko z zapewnieniami ministerstwa, lecz także z ideą, jaka towarzyszyła twórcom obecnych przepisów o wiążących interpretacjach prawa podatkowego (art i4b ordynacji podatkowej). Organy podatkowe często bowiem powołują się na art. 140 § 1 i przesuwają w czasie wydanie decyzji, informując o kolejnych terminach w pismach do podatnika.

Więcej Rzeczpospolita.