Dofinansowanie przysługuje raz na trzy lata…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

kwi 19, 2007

Dofinansowanie przysługuje raz na trzy lata

Osoba niepełnosprawna może otrzymać dopłaty do likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych.

Wnioskodawca może ubiegać się o kolejne dofinansowanie do likwidacji barier po upływie pełnych trzech lat od daty uzyskania przez niego pierwszego dofinansowania -wynika z wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Środki takie przyznaje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uzyskanie dopłaty na usunięcie np. barier architektonicznych nie wyklucza możliwości starania się o dofinansowanie do zniesienia barier w komunikowaniu się i technicznych. W opinii resortu pracy trzyletni okres po otrzymaniu pierwszego dofinansowania (kiedy nie można starać się o kolejne pieniądze) liczy się bowiem oddzielnie dla każdego rodzaju zadania. W każdym indywidualnym przypadku datą uzyskania środków będzie dzień faktycznego otrzymania środków z PFRON na konkretne działanie (np. data wpływu środków na konto wnioskodawcy).

Warto pamiętać, że dofinansowanie do likwidacji barier musi być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej wynikającymi z posiadanego orzeczenia albo potwierdzonymi przez lekarza specjalistę. Na przykład zakup komputera wraz z odpowiednim oprogramowaniem, jak również zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w oprzyrządowanie do komputera, może zostać sfinansowane ze środków PFRON (w ramach eliminacji barier w komunikowaniu się).

W opinii MPiPS, kwalifikacji' wniosku dokonuje samodzielnie powiatowe centrum pomocy rodzinie, oceniając indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej.

Więcej Gazeta Prawna.