Wspólny pit małżonków i wdowców…

Gazeta Prawna , autor: Bogdan Swiąder , oprac.: GR

kw. 20, 2007

Małżonkowie, wdowcy i samotnie wychowujący dzieci, jeśli tylko spełnią warunki określone w ustawie o PIT, mogą skorzystać z preferencyjnych form rozliczenia.

Małżonkowie mogą być opodatkowani łącznie od uzyskanych w ciągu roku dochodów. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Do sumy tych dochodów nie wlicza się jednak dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany.

Wspólny majątek

Aby małżonkowie mogli wypełnić wspólny PIT, konieczne jest, by pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok i by istniała między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Małżonkowie muszą też złożyć wniosek we wspólnym zeznaniu rocznym.

Polega to na zakreśleniu odpowiedniego kwadratu w pozycji określającej wybór sposobu opodatkowania.

Ze wspólnego rozliczenia małżonkowie mogą skorzystać również wtedy, gdy tylko jedno z nich zarabia albo gdy jeden z małżonków osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

W podobny preferencyjny sposób może być opodatkowany samotny rodzic (np. wdowiec). W takim przypadku podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Preferencyjne opodatkowanie będzie stosowane do osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci małoletnie; dzieci, bez względu na ich wiek, na które pobierany był zasiłek pielęgnacyjny, a także dzieci do

ukończenia 25 lat uczące się w polskich szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Wniosek w terminie

Ze wspólnego opodatkowania nie będzie można skorzystać, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy o 19-proc. podatku liniowym lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyskiwane są przychody z najmu, dzierżawy itp. opodatkowane ryczałtem nie w ramach działalności gospodarczej).

Nie będzie także możliwe wspólne rozliczenie, gdy wniosek zostanie określony w zeznaniu złożonym po terminie, czyli po 30 kwietnia 2007 r

Więcej Gazeta Prawna.