Czy od renty z ZUS płacić podatek…

Gazeta Prawna , autor: Gazeta Prawna (2007-04-23) , oprac.: GR

kwi 23, 2007

Syn otrzymał po zmarłym renciście rentę. ZUS nie wystawił i tego tytułu żadnego PIT; ale dokonał wypłaty na podstawie zawiadomienia, że rencista nabył prawo do renty. Czy syn zmarłego rencisty powinien wykazać otrzymaną z ZUS rentę po ojcu w rocznym zeznaniu PIT ?

Otrzymana renta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którą należy wykazać jako przychód w zeznaniu rocznym.

Z pytania nie wynika w sposób jednoznaczny, czy ZUS wypłacił rentę po śmierci ojca na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach, czy też otrzymane świadczenie jest rentą rodzinną, o której mowa w art. 65-74 tej ustawy. kancelaria

Zauważyć należy, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego ściśle w Olsztynie związane z jego osobą, jak również te prawa, które z chwilą śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Zgodnie natomiast z art. 136 ust. 1 ustawy, w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenie należne jej do dnia śmierci wypłaca się m.in. małżonkowi, dzieciom, a w przypadku ich braku osobom uprawnionym do otrzymania renty rodzinnej. Wypłacona renta nie wchodziłaby zatem do masy spadkowej i stanowiłaby dla podatnika jego przychód z praw majątkowych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 18 ustawy o PIT (por. pismo naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z 21 kwietnia 2004 r, nr III/415-44/AŚS/04).

W art. 41 ust. 1 ustawy o PIT ustawodawca nałożył na płatników dokonujących m.in. wypłat należności, o których mowa w art. 18, obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast z art. 42 ust. 3 tej ustawy wynika, że po zakończeniu roku kwotę dokonanej wypłaty oraz pobranej zaliczki płatnik powinien wykazać w informacji PIT-8B i przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w terminie do 28 lutego roku następnego. Na podstawie tej informacji podatnik sporządza zeznanie roczne, w którym wykazuje kwotę otrzymanej po zmarłym renty.

Jeśli otrzymane świadczenie jest rentą rodzinną, to również wystąpi konieczność opodatkowania jej podatkiem dochodowym i wykazania w zeznaniu rocznym. Również i w tym przypadku, ZUS tym razem na podstawie art. 34 ustawy o PIT obowiązany jest do odprowadzania i wpłacania zaliczek na podatek oraz sporządzenia i przesłania informacji podatkowej (PIT-40A/11A) do końca lutego następnego roku. W odróżnieniu jednak od wypłaty świadczenia na podstawie art. 136 ustawy o emeryturach i rentach, w niniejszym przypadku źródłem przychodu nie będą prawą majątkowe, lecz renta.

Z pytania nie wynika, w którym roku podatnikowi wypłacono rentę po ojcu. Jeśli w 2007 roku – to ZUS ma czas na przesłanie informacji podatkowej do 28 lutego 2008 r. Jeśli natomiast podatnik otrzymał rentę po ojcu w 2006 roku – to mimo, iż ZUS nie przesłał informacji PIT-8B (lub PIT-40 A – w przypadku renty rodzinnej), nie zwalnia to z obowiązku wykazania kwoty uzyskanych dochodów w zeznaniu rocznym i opodatkowania łącznie z pozostałymi uzyskanymi w 2006 roku przychodami.

Więcej Gazeta Prawna.