Okres pobierania renty można zaliczyć do emerytury…

Gazeta Prawna , autor: Monika Bugaj-Wojciechowska , oprac.: GR

kwi 23, 2007

Osobom, które z powodu długoletniego pobierania renty nie mogą udowodnić wymaganego stażu emerytalnego można, pod pewnymi warunkami, zaliczyć do niego okresy pobierania renty.

Osobom, które z powodu długoletniego pobierania renty nie mogą udowodnić wymaganego stażu emerytalnego można, pod pewnymi warunkami, zaliczyć do niego okresy pobierania renty.

Prawo uzupełnienia okresów składkowych i nie-składkowych brakujących do nabycia prawa do emerytury okresami pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn oraz utraciły prawo do renty z powodu odzyskania zdolności do pracy.

Z powyższego wynika, że ZUS nie uwzględni przy ustalaniu prawa do emerytury okresu pobierania renty, np. 55-letniej kobiecie, która występuje o wcześniejszą emeryturę, osobie starającej się o emeryturę bez względu na wiek czy osobie, która wciąż pobiera rentę.

Ważne! Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury . nie ma wpływu na jej wysokość

Ustanie prawa do renty

Za rentę, którą można zaliczyć to stażu emerytalnego, uważa się rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznaną na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, w tym rentę szkoleniową, przyznaną na podstawie tej ustawy, a także rentę przyznaną na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy emerytalnej, tj. przed 1 stycznia 1999 r. Przy ustalaniu prawa do emerytury można również uwzględnić okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową. Zaznaczyć trzeba, że okres . pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury, gdy osoba występująca o nią z wnioskiem utraciła do niej prawo z powodu odzyskania zdolności do pracy. A zatem o zaliczenie okresu pobierania renty mogą się ubiegać wyłącznie osoby, w stosunku do których lekarz orzecznik wydał orzeczenie o zdolności do pracy oraz osoby, które pobierały rentę przyznaną na ściśle określony czas, po upływie którego nie wystąpiły o dalsze ustalenie uprawnień do świadczenia.

Więcej Gazeta Prawna.