Wniosłeś aport, skoryguj odliczony vat…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

kwi 23, 2007

Wniosłeś aport, skoryguj odliczony VAT

Wniesienie aportu do spółki cywilne czy handlowej to częsta operacja gospodarcza. Niestety, jej podatkowe skutki nie są jasne. Wątpliwości budzi to, czy wnoszący aport musi skorygować (oddając tym samym fiskusowi) całość bądź część VAT naliczonego przy zakupie wnoszonych aportem towarów handlowych i środków trwałych.

Gdy chodzi o korektę po wniesieniu aportem składników majątku trwałego, to opinie organów skarbowych były do tej pory przychylne podatnikom – na ogół twierdziły, że korekta taka nie jest konieczna. Niedawno jednak sądy administracyjne wydały dwa sprzeczne wyroki dotyczące tej kwestii. Stanowisko zajął też minister finansów w urzędowe| Interpretacji przepisów z 27 marca 2007 r. (PT5-033-13/EK/2006/AP-7828/7789, pismo to było omawiane w Rz" z 7 kwietnia br.). Niestety, była to interpretacja negatywna dla podatników. Zdaniem MF korekta taka jest niezbędna. Abstrahując od tego, czy jest to stanowisko prawidłowe, czynie (bo jak wskazuje rozbieżne orzecznictwo i poniższe teksty, eksperci podatkowi nie są co do tego zgodni), szkoda, że zostało wydane dopiero po blisko trzech latach od wejścia w życie nowej ustawy o VAT. Szkoda też, że minister finansów nie kierował się zasadą, by wszelkie wątpliwości rozstrzygać na korzyść podatników.

Tymczasem problem był znany od początku obowiązywania nowej ustawy o VAT- o wątpliwościach związanych z niejednoznacznym brzmieniem przepisów, które zostały wadliwie zredagowane, pisaliśmy już w DF z 23 września 2004 r. Wielu podatników skutecznie zabezpieczyło się przed ryzykiem podatkowym, występując z wnioskami o interpretację przepisów do swoich urzędów skarbowych, które -jak już wspomniałam – na ogół potwierdzały brak obowiązku korekty. Ci, którzy tego nie zrobili, sądząc, że sprawa jest oczywista, dotkliwie odczują skutki na własnej kieszeni.

Przypomnijmy, że obowiązek korekty dotyczy tylko tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały kupione po wejściu w życie nowej ustawy o VAT, a więc po 3 o kwietnia 20 04 r. Wynika to z art. 163 ust 2 tej ustawy. Nie stracą więc prawa do odliczenia części VAT ci podatnicy, którzy aportem do spółki wniosą składniki majątku kupione przed 1 maja 2004r.

Jeśli chodzi o pozostałe składniki majątku – sprawa jest dyskusyj -na. O tym, jak różnie można interpretować przepisy ustawy o VAT, a także przepisy VI dyrektywy dotyczące korekt, świadczą dwa teksty zamieszczone obok.

Aport Jest sprzedażą

Przepisy dotyczące korekt mówią tylko o sprzedaży. Jak więc ma się to do aportu Otóż art. 2 ustawy o VAT w sposób szczególny definiuje pojęcie sprzedaży. Wynika z niego, że ilekroć w ustawie mowa jest o sprzedaży, rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Pojęcia tego nie należy zatem utożsamiać ze sprzedażą w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest ono znacznie szersze I obejmuje prawie wszystkie transakcje podlegające VAT.

Skoro w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT wprowadzono zwolnienie dla czynności wniesienia aportu, to należy domniemywać, że co do zasady jest to czynność podlegająca VAT. Jest to więc odpłatna dostawa towarów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 przez taką odpłatną dostawę należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. A w świetle art. 7 ust. 2 odpłatną dostawą jest również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem (jeśli wcześniej przy ich zakupie został odliczony VAT). Jeśli zatem wniesienie środka trwałego aportem do spółki jest odpłatną dostawą, to w efekcie jest także sprzedażą.

Wniesienie środka trwałego aportem do spółki – jeśli ma miejsce przed upływem 5 lub w przypadku nieruchomości 10 lat od przyjęcia go do używania, powoduje – zgodnie ze stanowiskiem MF – że zastosowanie ma art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, mówiący o korektach w razie sprzedaży. A ponieważ aport jest czynnością zwolnioną, należy przyjąć, że za pozostały okres korekty ów środek trwały jest wykorzystywany w 100 proc. wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT. To prowadzi do utraty prawa do odliczenia części VAT naliczonego przypadającej na pozostały okres korekty (np. gdy budynek zostanie wniesiony aportem w drugim roku używania, podatnik traci prawo do odliczenia 8/10 VAT naliczonego).

Więcej Rzeczpospolita.