Vat przy podziale spółki…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Nowak , oprac.: GR

kwi 23, 2007

VAT przy podziale spółki

Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie i przejadę przez nowo utworzoną spółkę składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest czynnością ekwiwalentną i nie podlega VAT jako czynność nieodpłatna. Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 6 lutego br. (I SA/Gd 915/06).

Podatnik we wniosku o interpretację przepisów podatkowych pytał, czy podział spółki kapitałowej (przez wydzielenie i przejęcie przez nowo utworzoną spółkę składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa) jest dostawą towarów lub świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o VAT. Zdaniem podatnika transakcja taka jest wyłączona z opodatkowania na mocy art. 6 ust. i ustawy o VAT Organ I instancji zgodził się z tym. Izba skarbowa uchyliła jednak z urzędu jego postanowienie. Jej zdaniem czynność przekazania towarów i usług w wyniku podziału spółki kapitałowej podlega VAT, jeżeli przy nabyciu przekazywanych towarów i usług podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Powołała się na art. 7 ust. 2 pkt 2 oraz art 8 ust 2 ustawy o VAT, regulujące opodatkowanie czynności nieodpłatnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

WSA w Gdańsku uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdzając, że podział jest działaniem ekwiwalentnym, choć ekwiwalentu tego nie otrzymuje spółka, ale jej wspólnicy w formie akcji nowo utworzonego podmiotu. Nie mogły mieć zatem zastosowania powołane przez izbę przepisy. Taka interpretacja jest, zdaniem sądu, zgodna z prawem wspólnotowym.

Więcej Rzeczpospolita.