O prowadzeniu księgi decyduje limit obrotów…

Rzeczpospolita , autor: G.l. , oprac.: GR

kwi 23, 2007

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczyły w roku 2006 równowartość 800 tys. euro, musi prowadzić księgi rachunkowe, począwszy od 1 stycznia 2007 r. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Jego interpretacja z 29 marca 2007 r. (sygn. PB I-2/4150/IN-i4/DUSŁ-G/07/MB) zmienia postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna. Podatnik, który wystąpił o wiążącą interpretację prawa podatkowego, chciał wiedzieć, czy prowadząc od 1995 r. działalność handlową polegającą na sprzedaży artykułów spożywczych, opodatkowaną kartą podatkową, jako podatnik VAT musi prowadzić ewidencję dla celów tego podatku. Zdaniem przedsiębiorcy prowadzenie pełnej księgowości nie jest konieczne, skoro rozlicza swą działalność w formie karty podatkowej.

Opinii podatnika i naczelnika urzędu skarbowego, który przyznał mu rację niepodzielił jednak dyrektor Izby Skarbowej. Uznał bowiem, że przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-

których przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (DzU z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) wyłączają obowiązek prowadzenia ksiąg jedynie dla potrzeb podatku dochodowego.

Jeżeli więc przepisy innych ustaw wymagają od podatnika prowadzenia tych ksiąg, to nie ma mowy o żadnym wyłączeniu na podstawie wspomnianej ustawy o podatku dochodowym.

Dyrektor łódzkiej izby w uzasadnieniu swojej decyzji powołał się na art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym przepisy ustawy stosuje się (z zastrzeżeniem ust 3) do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich.

Jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość (w walucie polskiej) 800 tys. euro. Jeśli więc podatnik osiągnął w 2006 roku przychód na poziomie wspomnianych 800 tys. euro, to będzie miał obowiązek prowadzić księgi rachunkowe, począwszy od 1 stycznia 2007 roku.

Więcej Rzeczpospolita.