Nie każda choroba powoduje niezdolność do pracy…

NASZ DZIENNIK , autor: Anna Skopinska , oprac.: GR

kwi 24, 2007


Nie każda choroba powoduje niezdolność do pracy

Z Przemysławem Przybylskim, rzecznikiem ZUS, rozmawia Anna Skopinska

Jakie są warunki otrzymania renty chorobowej Komu ona przysługuje?

ZUS przyznaje jedynie renty z tytułu niezdolności do pracy. Jak sama nazwa wskazuje – osoba ubiegająca się o to świadczenie musi mieć orzeczoną niezdolność do pracy przez lekarza orzecznika ZUS. Należy pamiętać, że niezdolna do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Niezdolność do pracy jest jednak tylko jednym z warunków, które musi spełnić osoba starająca się o rentę. Inne to: odpowiednio długi okres składkowy (5 lat w ciągu dziesięciolecia przed złożeniem wniosku) oraz czas powstania niezdolności do pracy (uwzględniane są tylko wnioski, gdy niezdolność powstała w okresie ubezpieczenia lub w tzw. okresie nie-składkowym, czyli okresie pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów).

Gdzie i jakie dokumenty powinien złożyć starający się o takie świadczenie

– Osoba starająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy powinna złożyć wniosek o to świadczenie w swoim oddziale ZUS. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie oraz ankietę (wywiad zawodowy…) wypełnioną przez zakład pracy. Ponadto niezbędne są dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe oraz zaświadczenie wystawione przez zakład pracy według wzoru określonego przez ZUS (druk ZUS Rp-7), choć dopuszcza się również możliwość dokumentowania wysokości wynagrodzenia legitymacją ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy lub zaświadczeniami wystawianymi przez archiwum.

Nasi Czytelnicy sygnalizują, że dosyć często zdarza się, iż osoba chora, która swoją trwałą " niezdolność do pracy ma potwierdzoną przez lekarza i posiada odpowiednią dokumentację medyczną, jest przez lekarza orzecznika ZUS traktowana jako osoba zupełnie zdrowa. Czy celowo zatrudniacie Państwo takich nieludzkich lekarzy orzeczników – Lekarzem orzecznikiem i członkiem komisji lekarskiej Zakładu może być tylko lekarz, który legitymuje się tytułem specjalisty, w szczególności w dziedzinie medycyny chorób wewnętrznych, chirurgii, neurologii, psychiatrii, medycyny pracy czy medycyny społecznej. Przed przystąpieniem do pracy musi odbyć przeszkolenie w zakresie ustalonym przez prezesa ZUS. Wszyscy nasi lekarze są specjalistami, czyli posiadają najwyższe kwalifikacje zawodowe. Przy ocenie niezdolności do pracy lekarz orzecznik i komisja lekarska uwzględniają wszystkie schorzenia, z powodu których leczona jest osoba ubezpieczona, oraz dokonują łącznej oceny ich następstw powodujących naruszenie sprawności organizmu. Warto zwrócić uwagę, że nie każda choroba powoduje niezdolność do pracy. Na przykład górnik chory na pylicę płuc oczywiście nie może pracować pod ziemią. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby prowadził kiosk z gazetami.

Co w takim razie bierze pod uwagę lekarz orzecznik Czy w ZUS monitorujecie ich pracę i czy wydana decyzja jest potem sprawdzana

– Tak jak wspomniałem, lekarz orzecznik przy ocenie niezdolności do pracy uwzględnia nie tylko stopień naruszenia sprawności organizmu, czyli chorobę lub kalectwo oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności, lea także możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej, jak i celowość przekwalifikowania zawodowego. Bierze się pod uwagę również rodzaj i charakter pracy dotychczas wykonywanej przez ubezpieczonego, poziom jego wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne. Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdolności do pracy sprawuje prezes Zakładu. Nadzór ten obejmuje m.in. kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania zasad orzecznictwa o niezdolności do pracy przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie. Nadzór ten prezes Zakładu wykonuje za pośrednictwem naczelnego lekarza ZUS.

Można się odwołać od decyzji orzecznika Jeśli tak, to do kogo i w jakim terminie

– Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS wydanego po 1 stycznia 2005 r. osobie zainteresowanej przysługuje w pierwszej kolejności prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS. Sprzeciw można wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Kolejną instancją odwoławczą jest sąd. Odwołanie takie składa się w terminie i według zasad określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Pouczenie o procedurze znajduje się na odwrocie każdej decyzji wydawanej przez ZUS. Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu, niezdolność do pracy można orzec na dłuższy okres. W przypadku osób uprawnionych do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego, którym brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), to w sytuacji dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy, orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.

Więcej Nasz Dziennik.