Zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 102 z 18 maja 2011 r. pod poz. 589

Pobierz rozporządzenie w formacie PDF »

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym


Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. Nr 184, poz. 1900, z 2007 r. Nr 48, poz. 321 oraz z 2009 r. Nr 87, poz. 724) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

§ 9a. Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu czasopism i książek, zawartych w przesyłkach pocztowych, o których mowa w § 9 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zgłoszeń
celnych”.”;

2) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Do zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 2 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.”;

3) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

§ 14a. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu czasopism i książek, zawartych w przesyłkach pocztowych, o których mowa w § 13 ust. 1, można dokonać w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wykazów rejestracyjnych prowadzonych w uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu celnego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki