Jakie składki za dyrektora na kontrakcie menedżerskim

Rzeczpospolita (2011-05-23), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

maj 23, 2011

Osoba, która ma zostać dyrektorem w naszej spółce, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług menedżerskich na podstawie wpisu do ewidencji. Czy jeśli podpiszemy z nią kontrakt menedżerski, możemy nie naliczać od wypłacanego wynagrodzenia żadnych składek – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak czytamy w dzienniku, kontrakt menedżerski może mieć charakter umowy o pracę lub zlecenia jako umowa o świadczenie usług. Menedżer, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej na usługi związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem i wykonuje kontrakt menedżerski w ramach tej działalności, ma dwa tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń.

Osoba, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i wykonuje umowę-zlecenie (lub umowę o takim charakterze), co do zasady podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z działalności, a ze zlecenia – dobrowolnie. Można wybrać zlecenie jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, gdy podstawa wymiaru składek tj. uzyskiwane w danym miesiącu wynagrodzenie, jest równa co najmniej minimalnej podstawie obowiązującej przedsiębiorcę.

Jeżeli menedżer podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca i otrzymuje w danymi miesiącu wynagrodzenie w wysokości 10 tys. zł, kwota ta stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a na ubezpieczenie zdrowotne 8629 zł [10 000 zł – (10 000 zł x 13,71 proc., przy założeniu że ubezpieczony przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego)]. Menedżer zapłaci składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1371 zł (13,71 proc. x 10 000 zł). Dlatego że te na ubezpieczenia:

– emerytalne finansują po połowie (po 9,76 proc.) on i płatnik

– rentowe – płatnik pokrywa 4,5 proc., a 1,5 proc. menedżer,

– chorobowe finansuje sam menedżer,

– wypadkowe – sam płatnik.

W takim razie również płatnik (zleceniodawca) ma dodatkowe koszty wynikające z zatrudnienia menedżera. Ma też dodatkowe obowiązki związane ze zgłoszeniem go do ubezpieczeń oraz wykazywaniem za każdy miesiąc należnych składek w imiennym raporcie miesięcznym.

Ubezpieczeniom z działalności podlega osoba, która po uzyskaniu wpisu w ewidencji rozpoczyna prowadzenie działalności. Gdy dana osoba uzyska wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zgłosi się do ubezpieczeń, będzie traktowana jako przedsiębiorca. Gdy jednak zawrze w ramach prowadzonej działalności kontrakt menadżerski, będzie miała dwa tytuły do ubezpieczeń społecznych. Pojawia się jednak problem podlegania ubezpieczeniom z prowadzonej działalności, gdy menedżer:
– uzyskuje jedynie przychody z kontraktu menedżerskiego, które podlegają opodatkowaniu jako przychody z działalności wykonywanej osobiście; z działalności nie ma żadnych przychodów,

– świadczy jedynie usługi kontraktu menedżerskiego, zgodnie z wpisem do ewidencji.

W takiej sytuacji ZUS może uznać, że jedynym tytułem do ubezpieczeń jest kontrakt menedżerski. Zatem lepiej jest, gdy wpis obejmuje również inny zakres działalności (np usługi doradcze). Wówczas należy uznać, że działalność jest tytułem do ubezpieczeń, a fakt czasowego nieuzyskiwania przychodów z działalności nie ma znaczenia, bo przedsiębiorca pozostaje w gotowości do jej prowadzenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 maja 2011 r.