Spółka, która dostała wypłatę z zysku, nie zawsze musi dzielić się z fiskusem

Rzeczpospolita (2011-05-23), autor: Krzysztof Rustecki , oprac.: GR

maj 24, 2011

Rozliczenie dywidendy otrzymanej przez osobę prawną zależy od tego, czy wpłynęła z kraju czy z zagranicy. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę ustawowe zwolnienia i postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak wyjaśnia dziennik, przychodów z dywidendy od polskiej spółki kapitałowej nie uwzględnia się przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania spółki otrzymującej. Obowiązek poboru ewentualnego podatku od niej ciążył na spółce wypłacającej jako płatniku, przy czym wypłacana dywidenda mogła korzystać ze zwolnienia z CIT na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT (jednym z jego warunków jest posiadanie udziału w kapitale spółki wypłacającej w wysokości nie mniejszej niż 10 proc.). Jeśli warunki zwolnienia nie były spełnione, płatnik powinien pobrać od niej zryczałtowany podatek według stawki 19 proc. Podatek ten nie podlega odliczeniu.

Aby zagraniczna dywidenda była zwolniona z CIT w Polsce, muszą być spełnione warunki, o których mowa w art. 20 ust. 3, ust. 9-15 ustawy o CIT.

I tak zwolnione od podatku są dochody/przychody uzyskiwane przez podatników mających siedzibę w Polsce, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Polski, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wypłacającym dywidendę jest spółka podlegająca w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

2) uzyskującym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,

3) spółka, o której mowa w pkt 2 (uzyskująca dywidendę), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów / akcji w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 (wypłacającej dywidendę),

4) spółka, o której mowa w pkt 2 (uzyskująca dywidendę), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie to stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Polska państwa, w którym dochód został uzyskany.

W konsekwencji zwolnienie dotyczy dywidend otrzymywanych od spółek podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG (tj. Norwegii i Islandii). Z wszystkimi tymi państwami Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, z których wynika również możliwość wymiany informacji.

Niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zwalniają jednak dywidendę z podatku w Polsce bez względu na okres posiadania udziałów / akcji.

Gdy dywidenda nie korzysta z ustawowego zwolnienia (np. z powodu niższego niż 10-procentowy udziału kapitałowego), to jej opodatkowanie zależy od postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem, z którego jest otrzymywana. Przychód z tych dywidend należy wykazać w zeznaniu rocznym. Łączy się go z innymi przychodami podatkowymi osiąganymi w Polsce.

Konwencja między Polską a Luksemburgiem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku przewiduje zwolnienie od podatku w Polsce dywidendy otrzymanej z Luksemburga, niezależnie od tego czy podatek został tam zapłacony czy nie. Przychodu z tytułu tej dywidendy spółka nie łączy z innymi przychodami dla ustalenia dochodu podlegającego w Polsce opodatkowaniu, nawet gdy jej udział w spółce luksemburskiej jest niższy niż 10 proc. 

W przypadku dywidendy z państwa, z którym Polska ma obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a które nie jest członkiem UE, ani innym państwem należącym do EOG czy Konfederacją Szwajcarską, możliwe jest jeszcze odliczenie kwoty podatku od dochodów, z których zysk został wypłacony. Dotyczy to dywidend m.in. z USA, Rosji czy Ukrainy.

 Więcej w Rzeczpospolitej z 23 maja 2011 r.