Albo zameldowanie przez 12 miesięcy, albo podatek 19 procent

Zameldowanie na pobyt stały przed dniem nabycia mieszkania w drodze darowizny nie ma żadnego znaczenia dla zwolnienia z obowiązku zapłaty 19-proc. podatku przy sprzedaży tego lokalu

Do okresu uprawniającego do ulgi nie jest bowiem wliczony okres zameldowania przed i stycznia 2007 r. – uważa dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Decyzją z 18 kwietnia 2007 r. (sygn. PB I -3/4117/IN-8/US/ 2007/MK) utrzymał postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w sprawie wiążącej interpretacji prawą podatkowego. Osoba, która wystąpiła z takim wnioskiem, chciała wiedzieć, czy w jej konkretnej sytuacji będzie miała zastosowanie tzw. ulga meldunkowa, jeśli zdecyduje się sprzedać otrzymane w formie darowizny mieszkanie jeszcze w 2007 roku.

Niestety, organy podatkowe – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji – zajęły niekorzystne dla podatnika stanowisko. Uznały zgodnie, że do czasu zameldowania stałego nie wlicza się okresu przed 1 stycznia 2007 r.

Tego właśnie dnia weszły bowiem w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania przychodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 3oe ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw do nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy np. prawa do domu jednorodzinnego (art. 10 ust. 1 pkt 8) podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19 proc. Podatek płatny jest w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym doszło do sprzedaży lokalu czy gruntu. Chyba że – jak przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 126 – podatnik był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Jak podkreśla dyrektor IS w uzasadnieniu decyzji, zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy Według miejsca zamieszkania podatnika".

Więcej Rzeczpospolita.