Niepełnosprawność nie wystarcza do uzyskania renty

Rzeczpospolita (2011-05-30), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

maj 31, 2011

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności nie gwarantuje nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Muszą być bowiem spełnione wszystkie warunki do uzyskania tego świadczenia – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak wylicza dziennik, otrzymają je osoby, które:

– są niezdolne do pracy,

– mają wymagany okres składkowy i nieskładkowy,

– ich niezdolność do pracy powstała w okresach wskazanych w ustawie z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z FUS (DzU z 2009 r.nr 153, poz. 1227 ze zm., dalej ustawa emerytalna).

Niepełnosprawność jest pojęciem odmiennym od niezdolności do pracy. Jest określona w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (…). Przy czym trzeba podkreślić, że osoba, która uzyskała orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie staje się na jego mocy osobą niezdolną do pracy. Musi jeszcze spełniać warunki z ustawy emerytalnej. Tak też uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 4 lutego 2010 (III UK 60/09).

W wyroku z 20 stycznia 2010 r. (II UK 154/09) stwierdził, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności służy do innego celu niż nabycie na jego podstawie świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wydawane jest ono na podstawie ustawy, która nie ma zastosowania przy ustaleniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zatem nie może stanowić podstawy do przyjęcia, że osoba z takim orzeczeniem jest niezdolna do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi przez nią kwalifikacjami zawodowymi. Oznacza to, że nie można utożsamiać niepełnosprawności z niezdolnością do pracy, od której zależy nabycie prawa do renty.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 maja 2011 r.