Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Gospodarowanie odpadami – zmiany w prawie i praktyka stosowania przepisów w 2011r.

Przedmiotem szkolenia z zakresu gospodarki odpadami będzie przedstawienie podstawowych regulacji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków związanych z wytwarzaniem odpadów. W trakcie szkolenia zostaną omówione podstawowe zasady dotyczące postępowania z odpadami, obowiązki w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji lub dokonywania zgłoszeń w zakresie wytwarzania odpadów, jak również obowiązki związane z prowadzeniem bieżącej ewidencji odpadów i składania rocznych sprawozdań – zbiorczych zestawień danych, z omówieniem sposobu wypełniania tych dokumentów.

Omówione zostaną również rodzaje i zasady ponoszenia sankcji za naruszenia związane z gospodarką odpadami, łącznie z najnowszymi zmianami w tym zakresie. Przedstawione zostaną również – z punktu wytwórcy odpadów – przepisy dotyczące niektórych specyficznych odpadów.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną również uchwalone 30 czerwca 2011 r. najnowsze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dotyczącym odpadów komunalnych – w szczególności zakres zmian dotyczący przedsiębiorców wytwarzających odpady komunalne w związku z prowadzoną działalnością oraz odbierających odpady komunalne. Ponadto przedstawione zostaną główne kierunki zmian zawarte w projekcie nowej ustawy o odpadach.

Szkolenie adresowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska firm oraz pracowników administracji publicznej zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami,  którzy chcą pogłębić posiadaną wiedzę, jak również dla osób pragnących od podstaw uzyskać  kompleksową wiedzę z zakresu przepisów regulujących zasady postępowania z odpadami.  Wykładowca
radca prawny Maria Duczmal: wieloletni pracownik resortu środowiska, w tym jako Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska. Obecnie zatrudniona jako radca prawny w Departamencie Gospodarki Odpadami. Przewodnicząca resortowego Zespołu ds. nowelizacji ustawy o odpadach, który przygotował rządowy projekt obecnej ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Współpracowała przy tworzeniu innych ustaw i aktów wykonawczych w zakresie gospodarki odpadami, w tym założeń do nowej ustawy o odpadach wdrażającej nową dyrektywę ramową w sprawie odpadów – 2008/98/WE. Współautorka kilku publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym praca zbiorowa „Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej. Poradnik dla przedsiębiorcy” Wyd. Proeko Sp. z o.o., Warszawa 1999 r.; „Ustawa o odpadach. Komentarz” pod red. J. Jerzmańskiego, Wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002); „Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz” pod red. Marii Duczmal, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009 r. Autorka artykułów w czasopismach „Prawo i Środowisko”, „Odpady” i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla publikacji Prawo Ochrony Środowiska przygotowywanej przez wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Doświadczony wieloletni wykładowca.


Termin i miejsce szkolenia

5 sierpnia 2011 r. Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA, ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja centrum

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 16.00 – zajęciaProgram szkolenia

1. Gospodarka odpadami w świetle ustawy o odpadach:

– nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów i zbiorczych zestawień danych;

wzory dokumentów na potrzeby ewidencji i zbiorczych zestawień danych;

podstawowe zasady gospodarki odpadami:

• zasada bliskości,

• prowadzenie odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach i urządzeniach i poza nimi,


• zakazy zbierania odpadów,


• zasady przekazywania odpadów innym podmiotom, w tym osobom fizycznym
;

wymagania związane z wytwarzaniem odpadów, w tym wytwarzanie odpadów w związku ze świadczeniem usług u klienta;

wymagania związane z transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów;

magazynowanie odpadów;

sankcje za naruszenia dotyczące gospodarki odpadami.

2. Gospodarowanie niektórymi odpadami:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

baterie i akumulatory;

odpady medyczne;

azbest, w tym rury azbestowo-cementowe i drogi utwardzone azbestem (nowe podejście);

pojazdy wycofane z eksploatacji;

odpady komunalne.

3. Projektowane zmiany przepisów:

projekt nowej ustawy o odpadach;

inne projektowane zmiany (w tym opłaty za składowanie).


Koszt szkolenia
550 zł plus 23% VAT od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem – firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:
Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:
Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl


– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

– Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574