Refundacja kosztów wydania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2011-05-31), autor: Marek Kiljański , oprac.: GR

cze 5, 2011

Komunikat PFRON z 31 maja 2011 r.

Jak  informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399) można już składać wnioski o finansowanie kosztów wydania ww. certyfikatów.

W § 3 rozporządzenia wskazano jakie warunki muszą spełnić podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów by mogły ubiegać się o zwrot kosztów wydania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego. Wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów dokonuje Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Rejestr podmiotów dostępny jest w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Finansowanie, w formie refundacji, następuje po złożeniu wniosku przez podmiot uprawniony do wydawania certyfikatów do Prezesa Zarządu Funduszu. Finansowanie odbywa się na podstawie oświadczenia podmiotu uprawnionego do wydawania certyfikatów o faktycznie poniesionych kosztach wydania certyfikatu, przy czym wysokość finansowania jednego certyfikatu nie może przekroczyć kwoty 630 zł.

Finansowane są wyłącznie działania, które są ściśle związane z wydawaniem certyfikatów.
Wniosek o finansowanie może być złożony nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wydania certyfikatu. Środki przyznane na finansowanie są przekazywane w terminie 15 dni od dnia pozytywnej weryfikacji wniosku na własny rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Pobierz rozporządzenie MPiPS wraz z drukiem wniosku o finansowanie »