Wcześniejsza emerytura pracownicza już tylko dla mężczyzn

Rzeczpospolita (2011-06-06), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

cze 7, 2011

Wcześniejsza emerytura może być przyznana tylko tym osobom, które nie ukończyły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Oznacza to, że spośród osób urodzonych przed 1949 r. obecnie już tylko mężczyźni mogą nabyć wcześniejsze uprawnienia emerytalne, gdyż kobiety ukończyły już bowiem 60 lat – czytamy w Rzeczpospolitej.

Mężczyźni mogą nabyć prawo do tego świadczenia po ukończeniu 60 lat oraz udowodnieniu długiego stażu pracy. Wynosi on co najmniej 35 lat składkowych i nieskładkowych. Osoby, które nie udowodniły takiego stażu, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę już przy 25 latach składkowych i nieskładkowych, pod warunkiem jednak, że lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS orzekły w ich przypadku całkowitą niezdolność do pracy – informuje „Rz”.

Ponadto trzeba spełnić dwa warunki dotyczące podlegania ubezpieczeniom przed zgłoszeniem wniosku o to świadczenie.

1. Ubezpieczony ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę pracowniczą był pracownikiem, tj. pozostawał w ubezpieczeniu z tytułu stosunku pracy. Osoba występująca o emeryturę pracowniczą, która rozwiązała stosunek pracy, ale nie zgłosiła jeszcze wniosku o to świadczenie, nie może podjąć żadnej działalności, z tytułu której podlegałaby ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Chyba że ponownie byłoby to ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Pozostawanie w ubezpieczeniu pracowniczym ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę nie jest wymagane od mężczyzn, którzy byli z tego tytułu ubezpieczeni co najmniej 35 lat (lub 25 lat w przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy).

2. Pozostawanie w stosunku pracy co najmniej przez sześć miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Do wymaganych przez przepisy sześciu miesięcy ubezpieczenia pracowniczego ZUS wlicza również okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. ZUS wyłącza okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz okresy dobrowolnego kontynuowania ubezpieczenia. Nie wlicza też okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

Warunek nie jest wymagany od mężczyzn, którzy byli z tego tytułu ubezpieczeni co najmniej 35 lat (lub 25 lat w przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy). Warunku tego nie muszą również spełniać osoby, które w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę były uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoba, która przechodzi z renty na emeryturę, nie musi pozostawać w stosunku pracy przynajmniej przez sześć miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Musi jednak być pracownikiem ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę pracowniczą – wyjaśnia Rzeczpospolita.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 czerwca 2011 r.