Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 6 czerwca 2011 r.

Jak informuje ZUS, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2011 r. (M.P. Nr 35, poz.422) – przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2011 r. wynosiło 3466,33 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2011 r. dla:

1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej1) lub innych przepisów szczególnych,

2. twórców i artystów,

3. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

5. osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz

osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8665,83 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2011 r.).