Ograniczenia w odliczaniu VAT nie mogą być większe niż przed 1 maja 2004 r.

Ograniczenia w odliczaniu VAT od paliwa do samochodów niespełniających tzw. wzoru Lisaka, wprowadzone od 1 maja 2004 r., są niezgodne z prawem unijnym I nie powinny być stosowane

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w precedensowym wyroku z 4 kwietnia br. (I SA/Wr 1852/06).

Sprawę tę opisywaliśmy we wczorajszej .Rz". Dziś bliżej przyjrzyjmy się argumentom sądu – z czego wywiódł on tak korzystne dla podatników wnioski.

Zakaz niezgodny z unijną dyrektywą

Podatnik, skarżąc decyzje urzędu i izby skarbowej odmawiające mu prawa do odliczenia VAT przy zakupie paliwa do samochodu, który zgodnie z tzw. wzorem Lisaka (obowiązującym od i maja 2004 r. do 22 sierpnia 2005 r.) był samochodem osobowym, powołał się na art 17 ust. 6 VI dyrektywy. Przepis ten obliguje Radę UE do podjęcia w ciągu czterech lat decyzji, które wydatki nie uprawniają do odliczenia podatku od wartości dodanej. Do tego czasu państwa członkowskie mogą zachować wyłączenia przewidziane w prawie krajowym w momencie wejścia w życie VI dyrektywy. Owa

decyzja do dziś nie została podjęta. Ale w momencie wejścia Polski do UE nasz kraj również objęła zasada, że wszystkie wyłączenia istniejące w prawie krajowym na dzień wejścia w życie dyrektywy (a więc w naszym przypadku na 1 maja 2004 r.) mogą być zachowane.

Klauzula stałości

WSA przypomniał, że w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ta klauzula (tzw. klauzula stałości) jest nie tylko przywilejem, ale też nakłada na państwa członkowskie pewne ograniczenia. Po wejściu w życie VI dyrektywy państwo członkowskie może zachować bądź ograniczyć zakres wyłączeń z prawa do odliczenia (wyrok C-345/99). ale nie może go rozszerzyć (wyrok C–40/00). Od 1 maja 2004 r. w Polsce mogły więc obowiązywać tylko te wyłączenia, które były rzeczywiście stosowane przed tą datą. Wprowadzenie kolejnych nie było możliwe.

Obowiązują stare ograniczenia

Zdaniem sądu nie można uznać, że ograniczenia wprowadzone do przepisów nowej ustawy o VAT na moment wejścia Polski do UE były rzeczywiście stosowane – to nierealne, skoro dopiero co weszły w życie. Rzeczywiście stosowanym ograniczeniem było to przewidziane w art. 25 ust. 1 pkt 3a starej ustawy z 1993 r.

Przepis ten zakazywał odliczenia VAT od paliw silnikowych

benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg. Tylko taki zakaz mógł- w świetle art. 17 ust. 6 VI dyrektywy – obowiązywać od 1 maja 2004 r.

Więcej Rzeczpospolita.