Dla ubezpieczonego druk Rp-7 jest niezastąpiony

Rzeczpospolita (2011-06-10), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

cze 13, 2011

Wysokość wynagrodzeń uzyskiwanych w czasie kariery zawodowej należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez płatnika składek na specjalnym druku. Może też się przydać legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy.

Jak donosi Rzeczpospolita, w przypadku, gdy osoba ubezpieczona wnioskuje o przyznanie emerytury uzależnionej od podstawy wymiaru, do wniosku o to świadczenie powinna dołączyć również dokumenty potwierdzające wysokość zarobków w poszczególnych latach kariery zawodowej. To samo dotyczy osób ubiegających się o emeryturę obliczaną na nowych zasadach, które nie mają jeszcze ustalonego kapitału początkowego. Z tą różnicą, że dla ustalenia kapitału potrzebne są wyłącznie dokumenty potwierdzające zarobki sprzed 1 stycznia 1999 r.

Podstawowym i najczęściej stosowanym dokumentem, za pomocą którego można udowodnić przed ZUS wysokość zarobków, jest zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione według wzoru ustalonego przez ZUS. To popularny formularz Rp-7. W dokumencie tym pracodawca potwierdza przede wszystkim dane dotyczące okresu, za jaki został wypłacony przychód, a także wysokość tego przychodu w rozbiciu na poszczególne lata oraz składniki wynagrodzenia.

Pracodawca powinien wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na podstawie dokumentacji płacowej. Jeśli taka dokumentacja nie zachowała się u niego, może on, w ograniczonym zakresie, wystawić zaświadczenie ZUS Rp-7 na podstawie dokumentacji osobowej pracownika. Możliwość uwzględnienia składników wynikających z takiej dokumentacji dotyczy tylko tych, które przysługują bez konieczności spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Inne składniki wynagrodzenia mogą być uwzględnione tylko wtedy, gdy posiadana dokumentacja osobowa wskazuje jednoznacznie, że pracodawca wypłacił określony ruchomy składnik wynagrodzenia.
 
W zaświadczeniu pracodawca musi uwzględnić te składniki przychodu, które ZUS wlicza do podstawy wymiaru emerytury, renty lub kapitału początkowego. Powinien więc, przy sporządzaniu tego dokumentu, kierować się zasadami zaliczania przychodu do podstawy wymiaru. Uwzględnieniu podlega przychód, który w okresie, kiedy był wypłacony, stanowił podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Zamiast zaświadczenia na druku ZUS Rp-7, na potwierdzenie wysokości wynagrodzeń można przedłożyć legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, jej rodzaju, kwoty wynagrodzenia oraz roku, w którym zostało ono osiągnięte.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 czerwca 2011 r.