Ile może dorobić emeryt

Rzeczpospolita (2011-06-09), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

cze 13, 2011

Uzyskujący prawo do emerytury, emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego mogą kontynuować lub podjąć działalność zarobkową. Nieograniczone możliwości zarobkowania mają jednak tylko te osoby uprawnione do emerytury, które ukończyły powszechny wiek emerytalny – informuje Rzeczpospolita.

Jak czytamy w dzienniku, osoby, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego, mają odpowiednie ograniczenia w wykonywaniu działalności zarobkowej, jeśli działalność ta objęta jest obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Może to być np. zatrudnienie w ramach stosunku pracy, umowa-zlecenie czy działalność gospodarcza. Takie same skutki rodzi też pełnienie służby (np. w policji, Służbie Celnej itd.).

Przychód osiągnięty z takich rodzajów działalności nie może przekroczyć określonych progów zarobkowych. Pierwszy z nich to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS. Natomiast drugi próg zarobkowy wynosi 130 proc. tego wynagrodzenia. Progi zarobkowe zmieniają się raz na kwartał, tj. 1 marca, 1 czerwca, 1 września oraz 1 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Od 1 czerwca 2011 r. kwoty te wynoszą 2426,50 zł (70 proc) i 4506,30 zł (130 proc.)

Jeśli świadczeniobiorca osiąga przychód nieprzekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, emerytura przysługuje mu w pełnej wysokości. W przypadku osiągania wyższego przychodu, ale nieprzekraczającego 130 proc. tego wynagrodzenia, świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla emerytury w danym okresie. Od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. emerytura, emerytura pomostowa lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne może być zmniejszone maksymalnie o 503,82 zł.

Jeśli natomiast uprawniony osiąga przychód w wysokości przekraczającej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przysługujące mu świadczenie podlega zawieszeniu.

Od przedstawionych zasad zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia przepisy przewidują wyjątek, który odnosi się do osób uprawnionych do emerytury pomostowej oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Prawo do każdego z tych świadczeń podlega zawieszeniu w razie podjęcia:

– pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w nowych wykazach (w przypadku emerytury pomostowej),

– zatrudnienia w szkole lub innych jednostkach wymienionych w art. 1 Karty nauczyciela (w przypadku nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego).

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 czerwca 2011 r.