Zmiany zasad przyznawania rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2011-06-14), autor: AB , oprac.: GR

cze 15, 2011

Są zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przedłożonym przez ministra pracy i polityki społecznej.

Zmiany obejmą ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego, czyli osób urodzonych po 1948 r., z wyjątkiem kobiet, które mają już wiek emerytalny (60 lat) i zamiast renty chcą otrzymywać świadczenie emerytalne.

Zgodnie z nowym zapisem, zniesiony będzie obowiązek udowodnienia przez osobę całkowicie niezdolną do pracy 5-letniego stażu ubezpieczeniowego w ostatnim dziesięcioleciu. Warunkiem jest, by kobieta posiadała co najmniej 30-letni okres składkowy, a mężczyzna – 35-letni okres składkowy.

Kolejną zaproponowaną zmianą jest wprowadzenie nowego terminu na zgłoszenie wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Chodzi tu o sytuacje, w których zgłoszenie wniosku w obowiązującym dotąd terminie nie było możliwe ze względu na: późniejsze odnalezienie zwłok, późniejsze ich zidentyfikowanie bądź wystąpienie innych przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej do otrzymania zasiłku. Przyjęto, że termin ten będzie wynosić 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Wniosek powinien zostać uzupełniony o dokument potwierdzający wspomniane wyżej okoliczności (np. zaświadczenie z prokuratury lub policji).

Korzystną dla ubezpieczonych zmianą jest nowy sposób ustalania kapitału początkowego dla osób przechodzących na emeryturę obliczaną według nowych zasad wymiaru. Wprowadzono możliwość przyjęcia do obliczeń stażu ubezpieczeniowego wyrażonego w dniach, a nie jak było dotąd w pełnych latach. Ten przepis będzie dotyczyć osób urodzonych po 1948 r., które przed 1999 rokiem wykonywały pracę lub inną działalność objętą ubezpieczeniem społecznym i za które były odprowadzane składki (lub osoby te same składki opłacały).

Pobierz projekt ustawy »