Pracownik w wieku poniżej 50 lat dostarczył zaświadczenie ze szpitala, w którym jest napisane, że planowany pobyt wynosi osiem tygodni i zaczyna się od 24 maja 2011 r. Nie przedstawił natomiast żadnego zwolnienia lekarskiego. Jak to wykazać w ZUS i jak wyliczyć wypłatę netto, jeśli zarabia minimum ustawowe (1386 zł) – pyta czytelniczka Rzeczpospolitej.

Jak wyjaśnia ekspert dziennika, za maj przysługuje pracownikowi wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Jeżeli nie dostarczył zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA do dnia sporządzenia listy płac, to za okres od 24 do 31 maja nie otrzyma świadczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy będzie przysługiwał dopiero po okazaniu stosownego zaświadczenia lekarskiego o pobycie w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Podwładny zawsze powinien uprzedzić pracodawcę o przewidywanym okresie nieobecności w pracy i jej przyczynie, jeśli ją z góry zna lub może przewidzieć. A gdy nie będzie to możliwe, musi niezwłocznie – nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy – zawiadomić pracodawcę o swojej absencji i podać przewidywany jej okres. Ten termin może naruszyć jedynie wówczas, gdy zachodzą szczególne okoliczności czy zdarzenia losowe, przez które pracownik nie jest w stanie powiadomić szefa, np. ciężko chory przebywa w szpitalu, a nie ma nikogo z bliskich mogących dopełnić tego obowiązku.

Jeśli zatem pracownik osobiście lub poprzez inną osobę, np. członka rodziny, powiadomił pracodawcę o pobycie w szpitalu, to jest to wystarczające, aby uznać jego nieobecność za usprawiedliwioną.

Zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA stanowi nie tylko dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy, ale jest też niezbędny przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego i ich wypłaty.

Okres niezdolności do pracy przypadający na pobyt pracownika np. szpitalu obejmuje czas od dnia przyjęcia do tego zakładu do dnia wypisania z niego.

Zaświadczenie lekarskie, które to potwierdza, wystawia się nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego ze szpitala. W razie pobytu dłuższego niż 14 dni zaświadczenie lekarskie wystawia się co 14 dni, aby umożliwić wypłatę zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby.

Dopóki pracownik z pytania nie dostarczy dowodu w postaci zaświadczenia na druku ZUS ZLA, dopóty jego nieobecność w pracy pozostanie bezpłatna. Zaświadczenie ze szpitala na innym druku nie jest tutaj podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego ani przez ZUS, ani pracodawcę będącego płatnikiem.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 czerwca 2011 r.