Stawki opłat za przejazd autostradą od 29 czerwca 2011 r.

Rządowe Centrum Legislacji (2011-06-15), autor: AB , oprac.: GR

cze 16, 2011

W Dzienniku Ustaw nr 124 z 15 czerwca 2011 r. pod poz. 706 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą


Na podstawie art. 37e ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki opłat za przejazd kilometra autostrady, o których mowa w art. 37a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kategorii pojazdu, należy przez to rozumieć kategorię pojazdu, o której mowa w art. 37a ust. 6 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

§ 3. 1. Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 1 wynosi 0,10 zł.

2. Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 2 wynosi 0,20 zł.

3. Stawka opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 3, 4 i 5 wynosi:

 

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pobierz tekst rozporządzenia opublikowany w Dzienniku Ustaw »