Rozporządzenie zmieniające zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 126 z 17 czerwca 2011 r. pod pozycją 716.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług


Na podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 250, poz. 1681) w § 2 w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2011 r., z tym że we wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w części C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO:”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. KoteckiPobierz tekst rozporządzenia opublikowany w Dzienniku Ustaw »

Pobierz rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2010 r. (rozporządzenie zmieniane) »