Wynagrodzenia za czas udziału w zajęciach fizjoterapeutycznych uwzględniamy przy ustalaniu zasiłku chorobowego, natomiast nie wliczamy do podstawy trzynastki.

Czy przysługujące niepełnosprawnemu wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na udział w zabiegach fizjoterapeutycznych uwzględniamy w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Czy wchodzi ono do podstawy zasiłku chorobowego? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Wynagrodzenia za zwolnienie od pracy na udział w zabiegu fizjoterapeutycznym nie przyjmujemy do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka). Podstawę tę tworzą wynagrodzenia i świadczenia uwzględniane przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i za czas pozostawania bez pracy dla przywróconego do pracy.
Wynika tak z art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.
 
Z kolei przy szacowaniu ekwiwalentu za wypoczynek pomijamy wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innej niż urlop wypoczynkowy, czyli m.in. za zwolnienie od pracy na zabiegi fizjoterapeutyczne. Skoro tak, to wyłączamy je również z podstawy wymiaru trzynastki.

Nie ma natomiast podstaw do wyłączenia wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy na udział w zajęciach fizjoterapeutycznych z podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Do podstawy tej przyjmujemy zasadniczo przeciętne miesięczne wynagrodzenie podlegające składce (chorobowej wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Potwierdza to art. 36 ust 1 ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Przy zasiłkach nie bierzemy natomiast pod uwagę składników płacowych do których podwładny zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku w myśl układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeśli składniki te są rzeczywiście wypłacane za okres pobierania zasiłku. Wynagrodzenie za czas udziału w zabiegach fizjoterapeutycznych nie należy do takich składników. Dlatego zwiększa podstawę wymiaru zasiłku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 czerwca 2011 r.