Jak rozliczyć wynagrodzenie za zarządzanie spółką

Rzeczpospolita (2011-06-28), autor: Lidia Rubińska , oprac.: GR

cze 28, 2011

Jak donosi Rzeczpospolita zasady opodatkowania kwot otrzymywanych przez osobę zasiadającą we władzach spółki kapitałowej zależą od tego, na jakiej podstawie wykonuje ona swoje obowiązki. Czy jest to umowa, czy stosunek powołania.

Członek zarządu spółki z o.o. lub spółki akcyjnej może pełnić swoje obowiązki tylko na podstawie powołania.
Spółka może z nim jednak podpisać umowę o pracę lub cywilnoprawną. W zależności od wybranego rozwiązania inne będą obowiązki spółki jako płatnika.

Przy wykonywaniu czynności przez członka zarządu na podstawie samego powołania, obliczając miesięczną zaliczkę na podatek, płatnik nie zmniejsza jej o kwotę wolną od PIT określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej. Ponadto od przychodów członka zarządu wykonującego swoje obowiązki na podstawie powołania nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy, płatnik może, na wniosek członka zarządu, pobierać w ciągu roku zaliczki, stosując wyższą stawkę podatkową, czyli 32 proc.

Członek zarządu może wykonywać swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego. Jeśli spółka zawarła z członkiem zarządu umowę o pracę, to wynagrodzenie otrzymane w związku z pełnieniem przez niego obowiązków będzie traktowane jako przychód ze stosunku pracy. Płatnik pobiera zaliczkę na podatek w wysokości 18 lub 32 proc.

Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów.
Płatnik od uzyskiwanych przez członka zarządu przychodów ze stosunku pracy odlicza miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów.
Po zakończeniu roku płatnik ma obowiązek:

– do końca stycznia następnego roku sporządzić roczną deklarację PIT-4R i przesłać ją do urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika (art. 42 ust. 1 ustawy o PIT),

– do końca lutego następnego roku przekazać członkowi zarządu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika informację PIT-11 (art. 42 ust. la ustawy o PIT).

Przy wynagrodzeniu uzyskanym na kontrakcie menedżerskim lub umowie o zarządzanie przedsiębiorstwem obowiązują podobne zasady opodatkowania jak przy powołaniu, ale zaliczkę na podatek oblicza się uwzględniając składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Od przychodów osiągniętych na podstawie kontraktu menedżerskiego nie można odliczać podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdu do pracy oraz kwoty wolnej od podatku określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Jeśli członek zarządu wykonuje swoje obowiązki na podstawie powołania, kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem czy umowy-zlecenia i kwota wynagrodzenia określona w umowie zawartej z członkiem zarządu nie przekracza 200 zł, to płatnik pobiera zryczałtowany podatek obliczany według 18-proc. stawki. Wtedy nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu. Do końca stycznia następnego roku płatnik ma obowiązek złożyć deklarację PIT-8AR.

Więcej w  Rzeczpospolitej z 24 czerwca 2011 r.